UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  7.6K

  İş Analizi

  Published: October 24, 2019

  İş kavramları, İş analizi kavramı, İş analizi sırasında yapılan faaliyetler, İş tanımlarının, gereklerinin hazırlanması, İş analizi bilgilerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerinde kullanımı

  Comments

  İş Analizi

  • 1. İŞ ANALİZİ İŞ ANALİZİ
  • 2. Konular: Konular: •İş kavramları, •İş analizi kavramı, •İş analizi sırasında yapılan faaliyetler, •İş tanımlarının, gereklerinin hazırlanması, •İş analizi bilgilerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerinde kullanımı
  • 3. İş ile ilişkili kavramlar İş ile ilişkili kavramlar Görev: İşin içeriğinde olan belirli amaçla yerine getirilen faaliyettir. Meslek: Değişik işletme ve kurumlarda bulunan iş grubudur. Kariyer: Bir kişinin yaşamı boyunca bulunduğu makamlar, yerine getirdiği işler dizisini ifade eder.
  • 4. İş Ailesi İş Ailesi Hem benzer görevleri içeren hem de benzer personel niteliklerini gerektiren iki yada daha fazla işi içeren iş grubudur. İş Ailesi: İnşaat Mühendisliği
  • 5. İş Analizi: İş Analizi: Personel tarafından yürütülen iş kapsamında yer alan görevlerin, gerekli niteliklerin araştırılması ve belgelenmesi sürecidir. İş analizi bir araştırma, bilgi toplama ve inceleme etkinliğidir.
  • 6. İş analizinin sonuçları İş analizinin sonuçları İŞ ANALİZİ İŞ TANIMI İŞ GEREKLERİ
  • 7. İş Tanımı: İş Tanımı: İşin içeriğindeki görevleri, sorumlulukları, çalışma koşullarını, ve işin diğer yönlerini açıklayan yazılı belgedir.
  • 8. İş tanımı denetimi kolaylaştırır. İş tanımı denetimi kolaylaştırır.
  • 9. İş Analizi: İnsan Kaynakları Yönetimi Temeli İş analizi sonuçları, insan kaynakları yönetiminin tüm işlevlerine dayanak oluşturur, işlevler arasında tutarlılık sağlar. İş Analizi: İnsan Kaynakları Yönetimi Temeli
  • 10. İş Analizi İş Analizi
  • 11. İş Analizi
  • 12. İş Analizi Süreci İş Analizi Süreci •Hazırlık Aşaması •Planlama •İş Analizi Yöntemi Seçme •Uygulama •Raporlandırma
  • 13. İş Analizine Hazırlık İş Analizine Hazırlık •Bilgi toplama (amaç, yapı, işlevler, girdiler, çıktılar) •Analiz edilecek işlerin (makamların) belirlenmesi (yöneticilerle görüşme, maaş bordoları, eski iş tanımları gibi).
  • 14. İş Analizi Planlaması İş Analizi Planlaması •İş analizi ekibinin seçilmesi, •İş sayısı ve analiz yöntemine dayalı olarak analizci sayısının belirlenmesi, •Analizcilerin eğitimi ve gerekli niteliklerin kazandırılması, ön uygulama yaptırılması.
  • 15. İş Analizci Sayısının Belirlenmesi İş Analizci Sayısının Belirlenmesi N= I /GxS •N: Gerekli analizci sayısı •I: Analiz edilecek iş sayısı •G: Günlük ortalama görüşme sayısı (genellikle 4) •S:Tüm iş analizi için öngörülen tamamlanma süresi
  • 16. İş Analizci Sayısının Belirlenmesi İş Analizci Sayısının Belirlenmesi •Örnek: •Bir kurumda analiz edilecek iş sayısı: 120, •Günlük ortalama görüşme sayısı: 4 •İş analizi için öngörülen tamamlanma süresi 10 gün İse kaç tane iş analizi personeli istihdam etmek gereklidir ?
  • 17. İş analizci sayısının belirlenmesi İş analizci sayısının belirlenmesi •N : 120 •G: 4 •S:10 gün N= I /GxS N= 120 / 4x10 = 3 analizci. N: Gerekli analizci sayısı I: Analiz edilecek iş sayısı G: Günlük ortalama görüşme sayısı (genellikle 4) S:Tüm iş analizi için öngörülen tamamlanma süresi
  • 18. Analizcide Aranan Nitelikler Analizcide Aranan Nitelikler •İyi İletişim, •Anlayış ve sabır, •Tarafsız görüş, •İyi görünüm, •Veri analizi ve yorumlama becerisi, •Kısa ve açık yazabilme yeteneği, •Kendi başına çalışabilme yeteneği. •Senaryo Oluşturma Becerisi •Analitik Düşünebilme
  • 19. İş Analizi Yöntemleri İş Analizi Yöntemleri •Gözlem •Anket •Görüşme •Karma
  • 20. Gözlem Yöntemi Gözlem Yöntemi Gözlem yönteminde iş analizcisi, belirli bir işin gerçekleştirilmesi için personel tarafından gösterilen davranışları izlemekte veya doğrudan not etmekte ya da daha önceden hazırlanmış olan kontrol listesini doldurmaktadır.
  • 21. Gözlem Yönteminin Yararları Gözlem Yönteminin Yararları Gözlem yöntemi, önceden çok dikkatli biçimde hazırlanmış bir kontrol listesi kullanılarak yapıldığında iyi sonuçlar vermektedir. Gözlem yapılırken, iş ortamı hakkında bilgilerde kolaylıkla alınabilir.
  • 22. Görüşme yöntemi Görüşme yöntemi Bu yöntemde planlı görüşme aracı olarak ankete benzeyen soru formu veya iş kontrol listesi kullanılmaktadır.
  • 23. Önemli noktalar: Önemli noktalar: •Görüşme, işin yapılışını aksatmayacak bir zamanda yapılmalıdır, •Görüşme sırasında samimi bir ortamın yaratılmasına, gereksiz tartışmalara girilmemesine dikkat gösterilmelidir.
  • 24. Anket yöntemi: Anket yöntemi: •Anket yöntemi iş analizinde yaygın kullanımı olan yöntemdir. •Araştırma aracı olan anket, iş analizi çalışması yapılacak kurumun ve işlerin nitelikleri dikkate alınarak geliştirildikten sonra yanıtlanmak üzere personele verilir. •Yanıtlanan anketlerin muhtevasındaki bilgiler analizciler tarafından özetlenir.
  • 25. Anket Yönteminin Yararları: Anket Yönteminin Yararları: •Çok sayıda işle ilgili bilginin çok kısa bir süre içinde toplanmasına olanak tanır, •Daha az iş analizi elemanı gerektirir, yani veri toplama maliyeti düşüktür, •İş analizi çalışmalarına daha fazla personelin katılımı sağlanabilir.
  • 26. Önemli noktalar: Önemli noktalar: •Anketin elde edilmesi düşünülen bilgileri eksiksiz olarak sağlayacak biçimde düzenlenmesi gereklidir, •Soruların anlamlarının herkes tarafından aynı biçimde anlaşılır olması sağlanmalıdır, •Anketin dilinin sade ve anlaşılır olması gereklidir, •Anketin iyi anlaşılır olması için "ankete ve anket sorularının cevaplandırılmasına ilişkin açıklama" ya yer verilmelidir, •Anket soruları içeriği, konu ve benzerliklerine göre gruplandırılmalıdır, •Ankette açık uçlu sorular bulunmalıdır. Bu kısma personel belirtmek istediği konuları serbestce aktarabilmelidir. •İş analizi anketini, her iş için en az bir personelin yanıtlaması gerekir.
  • 27. Karma yöntem: Karma yöntem: Karma ya da bileşik yöntem, diger iş analiz yöntemlerinin birarada kullanıldığı yöntemdir. Karma yöntem, bir yöntemin eksik ve zayıf yönlerini tamamlayacak şekilde diğer yöntemlerle desteklenmesi, yani birden fazla yöntemin aynı anda kullanılması anlamına gelir.
  • 28. Uygulama İlkeleri Uygulama İlkeleri •Analizci personele kendini ve amacını tanıtmalıdır, •Personele ve işine yakın ilgi göstermelidir, •Personele işini nasıl yapacağını anlatmamalıdır, •İş ve personeli birbirine karıştırmamalıdır, •Toplanan bilgiler, vakit kaybetmeksizin doğrulattırılmalıdır.
  • 29. İş tanımının unsurları İş tanımının unsurları •İş Tanımının Geçerlilik Tarihi •İşin Adı (ünvanı) ve Kodu •İşin Yapıldığı Bölüm •Bağlı Olduğu Bölüm •İşin Özeti •Görevler •Kullanılan Makinalar •Kullanılan Malzemeler •Gözetim •Mali Sorumluluk •Çalışma Koşulları •Tehlikeler •Kişisel Nitelikler
  • 30. İş Gerekleri-Temel İş Faktörleri İş Gerekleri-Temel İş Faktörleri İşi yapacak personelde aranacak nitelikler dört ana grupta toplanmaktadır. •Yetenek Gerekleri, •Çaba Gerekleri, •Sorumluluk Gerekleri, •Çalışma Koşulları.