UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  1.6K

  Globalleşme

  Published: March 16, 2021

  Globalleşme nedir; Kısa tarihçesi; Dünya ekonomisinin globalleşmesi; Globalleşmenin ekonomi için avantaj ve dezavantajları; Küresel şirketler ve b. konu başlıkları sunumda yer almaktadır.

  Comments

  Globalleşme

  • 1. Slide1 Küreselleşme ve dünya ekonomisi
  • 2. Slide2 Nedir tüm dünyada “moda” olan küreselleşme Farklı ulusların insanları, şirketleri ve hükümetleri arasında uluslararası ticaret ve yatırım tarafından yönlendirilen ve bilgi teknolojisinin desteklediği bir etkileşim ve entegrasyon sürecidir. Tüm gezegendeki hareketlerin ve değişimlerin (insanların, malların ve hizmetlerin, sermayenin, teknolojilerin veya kültürel uygulamaların) hızlanması anlamına gelir. Halkların ve ülkelerin artan birbirine bağlılığı ve karşılıklı bağımlılığıdır. Ürünlerin, teknolojinin, bilginin ve işlerin ulusal sınırlar ve kültürler arasında yayılmasıdır.
  • 3. Slide51 Küreselleşme sürecinin başlangıcına ilişkin yaklaşımlar da tıpkı küreselleşme kavramında olduğu gibi tek ve mutlak bir tarihi başlangıcı içermemektedir. Küreselleşme sürecinin başlangıcına istinaden çeşitli yaklaşımlar ve çeşitli olaylar küreselleşmenin başlangıcı olarak ele alınmaktadır. qBuna göre; bazı görüşler küreselleşmenin tarihin başlangıcından beri var olduğunu ileri sürerken, bazı görüşler de küreselleşmenin modernleşme ve kapitalizm ile yaşıt olduğu görüşünü ileri sürülmektedir. qAvrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olan İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun ortaya çıkması ile başladığını vurgulayan görüşler bulunmaktadır. qKüreselleşme sürecini dünyanın çap olarak büyümesi, genişlemesi olarak ele alan bu yaklaşıma göre, küreselleşme süreci 15. yüzyıldaki coğrafi keşiflerle başlamıştır. Coğrafi keşifler sonucu başlayan sömürgeciliğin yayılması I. Dünya Savaşı öncesinde de son bulmuştur. qİmparatorlukların küreselleşme sürecine eski birer örnek oldukları görüşü de literatürde hâkim görüşlerdendir. Roma İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu, hükümranlıkları süresince, keşfedilmiş olan dünyada egemenliklerine uygun dünya sistemlerini geliştirmiş ve 19. yüzyıl öncesinde küreselleşmenin birer örneğini teşkil etmişlerdir. qKüreselleşmenin bir diğer başlangıç tarihi olarak, 1730'lardaki dokuma tezgâhlarındaki teknolojik gelişmelerle başlayan ve Birinci Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen süreçte bir diğer başlangıç tarihi olarak ele alınmaktadır. qSanayi Devrimi’nin ardından İngiltere, 19. yüzyılda kendi çıkarlarına uygun olarak geliştirdiği Pax Britannica ile bütün dünyayı kapsayan ve etkileyen modern anlamdaki ilk küreselleşme sürecine damgasını vurmuştur. Küreselleşme nasıl ortaya çıktı?
  • 4. Slide45 Esas olarak on dokuzuncu yüzyılda dünya ekonomisindeki hızlı büyümeyi ifade eder veya 1914 öncesi dönem olarak adlandırılabilir . Demiryolları, buharlı gemiler ve elektrikli telgraf dahil olmak üzere ulaşım ve iletişim alanındaki yenilikler tarafından yönlendirildi, bu da küresel taşımacılığın maliyetini daha da düşürdü ve üretim ile tüketimin uluslararası sınırlar arasında ayrılmasını sağladı. 1.1. Aşama: Ulusalcı Politikalara Dönüş: [1914-1945] Küreselleşme sürecinde ikinci aşama olan ulusalcı politikalara dönüş küreselleşmenin kesintiye uğradığı bir dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu tarihler arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı, Sovyet Devrimi ve ardından yaşanan 1929 Büyük Buhranı ile birlikte I. Dünya Savaşı’nın gerçekleştiği 1914'den, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına kadar geçen sürede dünya ekonomisi içe kapanma dönemi yaşamıştır. Küreselleşme 2.0 [ 1945-1980] Küreselleşme 2.0 veya 1945 sonrası dönem, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası sanayileşmeyi ifade eder. Daha büyük bir uluslararası işbirliği ile yürütülmektedir. Savaş sonrası dönem, en azından batı ekonomilerinde, daha az korumacılık ve dünya ticaretinde hızlı bir büyüme gördü. Küreselleşme 3.0 [ 1980 ve Sonrası] Üçüncü küreselleşme dalgasının (küreselleşme 3.0) 1990 civarında başladığı düşünülmektedir. Bu, internetin yayılması da dahil olmak üzere teknolojideki gelişmeler tarafından yönlendirildi. Bu dalga sırasında: Modern tedarik zincirlerinin ortaya çıkmasına yol açan farklı üretim aşamalarının dünyanın çeşitli yerlerinde temellendirilmesi kolaydı. Firmaların, faaliyetlerini offshoring olarak bilinen daha ucuz yerlere taşıyarak ürün üretme ve hizmet sunma maliyetlerini daha da düşürmeleri sağlandı. Küreselleşme 1.0 [1870-1914]
  • 5. Slide48 Küreselleşme 4.0 Şu anki Küreselleşme 4.0 dalgası, şu anda gerçekleşmekte olan Dördüncü Sanayi Devrimi tarafından yönlendirilecek bir settir. 2011 yılında Endüstri 4.0 terimi Alman hükümeti ve Siemens tarafından tanıtıldı. Endüstri 4.0, üretimi analog ve mekanik teknolojilerden uzaklaştırıp dijital olan her şeye kaydırıyor. Gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesi, küresel üretkenliği önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu teknolojiler: qyapay zeka qbüyük veri qnanoteknoloji qnesnelerin interneti q3D baskı ve qotonom araçlar
  • 6. Slide52 Küreselleşmeyi yöneten 3 ana kurum: İMF, WTO, WB Genellikle ekonomik küreselleşme bağlamında sözü edilen üç uluslararası ekonomik kuruluş IMF, Dünya Bankası ve DTÖ’dür. IMF ve Dünya Bankası, Bretton Woods sisteminden ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sırasında bunların gelişmekte olan ülkelere borç verme biçimindeki önemli işlevleri, Batı’nın, komünizmi durdurma siyasi amacıyla ilişkili hale gelmiştir. 1970’lerde başlayarak ve özellikle Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra, IMF ve Dünya Bankası’nın ekonomik gündemi, dünyadaki piyasaların bütünleştirilmesi ve serbestleştirilmesi için neoliberal çıkarların birbiriyle uyumlaştırılması olmuştur. Bretton Woods anlaşması üçüncü bir uluslararası ekonomik örgütün daha oluşmasına neden oldu: Dünya Ticaret Örgütü. Bu örgütün görevi, uluslararası ticari ilişkileri yönetmekti. Her ne kadar GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Orijinal ismiyle General Agreement on Tariffs and Trade) gümrük tariflerini indirmede başarı sağlamış olsa da, DTÖ gibi daha çok yetkilere sahip bir kuruluşa ihtiyaç vardı, çevreyi küreselleşme sürecine daha çok dahil edebilmek için . Büyük sermayeye sahip merkez kapitalist ülkelerin yeni pazarlara daha rahat açılma fikri çerçevesinde gereklilik duyulan DTÖ 7 yıl süren sıkı pazarlıklar sonucu ancak 1995 yılında hayata geçebildi.
  • 7. Slide73 Küresel ekonomi, parasal hesap birimleri cinsinden ifade edilen uluslararası mal ve hizmet değişimi olarak kabul edilen dünyanın ekonomisidir. Diğer yandan küresel ekonomi, kısmen yeni teknolojilerin hızlı ve yaygın yayılmasından kaynaklanan büyüyen ekonomik bağımlılığın bir sürecidir. Birden çok ülke arasında gerçekleşen birbirine bağlı dünya çapındaki ekonomik faaliyetleri ifade eder. Bu ekonomik faaliyetlerin ilgili ülkeler üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Küresel ekonomi-Dünya ekonomisi- Uluslararası ekonomi
  • 8. Slide55 Ekonomik globalleşme, genel anlamda ülke ekonomilerinin dünya ekonomisiyle entegrasyonunu, yani dünyanın tek bir pazarda bütünleşmesini ifade etmektedir. Bir başka deyişle ekonomik globalleşme, ülkeler arasında mal, sermaye ve emek akışkanlığının artması sonucu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması ve ülkelerin birbirlerine yakınlaşması demektir. En güzel örneği AB’dir. Ülkelerin bir blok içinde ticareti serbestleştirici politikalar izleyerek birlikler oluşturmasıdır. Siyasi açıdan bağımsız ülkeleri ekonomik açıdan bağımlı hale getiriyorlar. Küreselleşme ile aynı dönemde başlıyorlar ama ekonomik entegrasyon daha hızlı ilerliyor. Ülkeler ticareti artırmak, ticaret hacmini geliştirmek, ticari engelleri ortadan kaldırmak ve daha büyük bir pazara hâkim olmak için ekonomik entegrasyon kuruyorlar. Müşteri sayısı ve ticaret artıyor, kaynaklar daha optimal kullanılıyor. Küreselleşmenin dünya ekonomisine entegrasyonu: Ekonomik globalleşme
  • 9. Slide59 Dünya ekonomisinin küreselleşmesi Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, dünya çapında serbest ticaret yoluyla desteklenen ulusların karşılıklı bağımlılığını ifade eder. Ulusal ekonomiler arasındaki engellerin azaltılması, ürünlerin, bilgilerin, işlerin ve teknolojinin ulusal sınırların ötesine yayılmasını kolaylaştırır. Ekonominin küreselleşmesi, uluslararası ticareti, kültürel yönleri ve ulaşımı kolaylaştırır. Bu, dünya çapında insanlar, şirketler ve düzenleyici otoriteler arasında entegrasyona yol açmıştır. Küreselleşmenin ekonomik boyutundaki etkinlikler her geçen gün artma eğilimindedir. Küresel ekonomilerde dev işletmelerin hüküm sürdükleri ve bu durumun önümüzdeki dönemde devam edeceği görüşü yanıltıcı olabilir. Çünkü, günümüzdeki hızlı değişim küresel iş dünyasında her boyutta işletmeye çok değişik fırsatlar sunmaktadır.
  • 10. Slide96 Dünya ekonomisinin küreselleşmesinin boyutları Emek ve sermayenin küreselleşmesi Dünya çapında emek gücünün serbest dolaşımı engellemek için ulus devletlerin ne kadar çok hilelere başvurduğunu az çok biliyoruz. Para ve sermaye piyasalarındaki uluslararasılaşma olgusu, emek piyasası ile kıyaslanmayacak kadar daha yoğundur. Küreselleşme tartışmalarında sermaye hareketliliği merkezi rol oynar. Üretimin küreselleşmesi Üretimin uluslararasılaşması, ana işletmelerin faaliyetlerini sınır ötesi ülke ve kıtalara kaydırmasını ifade eder. AB entegrasyonunun, özellikle de malların ve kişilerin serbest dolaşımında başarılı olmasında hiç şüphe yok ki, küreselleşmeden ziyade, birlik işinde yer alan ülkelerin birbirilerine ekonomik ve siyasi entegrasyonunun önemli payı olmuştur. Bu da, bölgeselciliği tırmandırarak Avrupanın dünya ekonomisi içindeki ağırlığını daha da arttırmıştır. Sektörlerin küreselleşmesi Çok yönlü mal ve hizmet üreten firmaların artık bölgesel düşünüp ona göre üretim yapması gerekmektedir. Bu şekilde davranmayan firmalar, yeni ekonomik oluşum ve hızla değişen tüketici profillerine cevap vermede zorlanacaklardır. Bundan dolayı artık sektörlerin birbirinden bağımsız hareket etme yerine, birbirileriyle daha da yoğun bir ticari ve ekonomik ilişki içinde olma zorunlulukları vardır.
  • 11. Slide53 Küreselleşme sürecini hızlandıran faktörler qGelişmiş ulaşım, küresel seyahati kolaylaştırır. Örneğin, hava yolculuğunda hızlı bir büyüme oldu ve dünya çapında insanların ve malların daha fazla hareketini sağladı. qKonteynerleştirme: 1970 yılından itibaren çelik nakliye konteyneri hızlı bir şekilde benimsenmiştir. Bu, modlar arası taşımacılık maliyetlerini azaltarak ticareti daha ucuz ve verimli hale getirdi. qTüm dünyada iletişim kurmayı ve bilgi paylaşmayı kolaylaştıran gelişmiş teknoloji, internet. Bu firmaların küresel düzeyde iletişim kurmasını sağladı, bu da yönetimsel ölçek ekonomilerinin üstesinden gelebilir. Firma, daha geniş bir firma seçeneği ile uğraşarak daha ucuz malzeme temin edebilir. qBirçok farklı ekonomide küresel bir varlığa sahip çok uluslu şirketlerin büyümesi. qUlusal engelleri azaltan küresel ticaret bloklarının büyümesi. qKüresel ticareti teşvik eden azaltılmış gümrük vergileri; genellikle bu WTO`nunu desteğiyle gerçekleşti.
  • 12. Slide97 qDaha fazla uzmanlaşma kazanmak için ölçek ekonomilerinden elde edilen kazançları kullanan firmalar. Bu yeni ticaret teorisinin temel bir özelliğidir. qKüresel medyanın büyümesi. qKüresel ticaret döngüsü; Ekonomik büyüme, doğası gereği küreseldir. Bu, ülkelerin giderek daha fazla birbirine bağlanmasl anlamına gelir. Örneğin bir ülkedeki durgunluk küresel ticareti etkiler ve her zaman büyük ticaret ortaklarında ekonomik gerilemeye neden olur. qFinansal sistem, doğası gereği giderek daha küresel hale geliyor. ABD bankaları, yüksek faizli Mortgage krizi nedeniyle zarar uğradığında, diğer ülkelerdeki ABD bankalarından ve Mortgage şirketlerinden finansal türev satın alan tüm büyük bankalar etkilenir. qGelişmiş sermaye hareketliliği; Geçtiğimiz birkaç on yılda, sermaye engellerinde genel bir azalma olmuştu ve bu da sermayenin farklı ekonomiler arasında akışını kolaylaştırdı, firmaların finansman alma kabiliyetini, aynı zamanda küresel finans piyasalarının küresel bağlantılılığınıda arttırdı. qEmek hareketliliğinin artması; İnsanlar iş aramak için farklı ülkeler arasında dolaşmaya daha istekliydiler. Küresel ticaret havaleleri artık gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yapılan transferlerde büyük rol oynadı.
  • 13. Slide75 Dünya ekonomisinin ne kadar küreselleştiği sorusuna verebilecek en iyi yanıt, dünya ticareti ve doğrudan yatırımlardaki gelişmelere bakılarak da verilebilir. Dünya ekonomisi ile ilgili veriler incelendiğinde, dünya ekonomisinin küreselleşmesi yerine, giderek bazı ülkelerarası ekonomik, mali ve ticari ilişkilerin uluslararasılaştığı görülecektir. Dolayısıyla uluslararası boyutta etkinliği olan işletmelerin ulusal karakterlerini ve yapılarını bozmadan da, dünya ekonomisi içinde yerlerini rahatlıkla alabilmeleri mümkündür. Dünya ekonomisi küreselleşiyor mu yoksa bölgeselleşiyor mu?
  • 14. Slide99 “A” “B” “C” Global players = Küresel oyuncular FOOTLOOSE = ayaksız Borderless enterprise = Sınır ötesi işletmeler “Kartların açık oynanması” Dünya ekonomisinin, küreselleştiğini söyleyenlerin önemli tezleri şunlardır. Üretimini A ülkesinde, ürünün pazarlamasını B ülkesinde, yönetimini C ülkesinde gerçekleştiren işletmelerin sayısının hızla arttığı görülmektedir. Bu kapsamda bir çok işletme artık tek bir devletin ya da tek bir ulusun işletmesi olmaktan ziyade yeni bir işletme türü olarak, örneğin made in her hangi bir ülke değil de, “made by the world” olarak adlandırılabilecek bir boyuta ulaşmıştır. Ancak, bu tip işletmelerin varlığının doğru olmasına ve sayılarının her geçen gün artmasına karşın yine de, genel dünya ekonomisi içindeki oranları genelde azdır ve birer istisna niteliğindedirler. Bu tür işletmelerin varlığından haraketle dünya ekonomisini “küreselleştirmek” ve bu ekonomi içindeki işletmelerin en azından çoğunu birer “küresel oyuncular”, “ayaksız” ya da “sınır ötesi işletmeler” olarak algılamak, veriler yakından incelendiğinde pek mümkün gözükmemektedir.
  • 15. Slide76 Küreselleşme ve küresel şirketler
  • 16. Slide77 Küreselleşmenin dünya ekonomisi için avantajları qHem üreticileri hem de tüketicileri, daha derin işbölümünden ve ölçek ekonomilerinden yararlanmaya teşvik eder- refahta kazanımlara yol açar. qRekabetçi pazarlar, tekelin olağanüstü karlarını azaltır ve işletmeleri maliyeti düşürücü yenilikler aramaya teşvik eder. qGelişmiş büyüme, kişi başına daha yüksek gelir ve en yoksul ülkelerin çoğunun daha yüksek büyüme elde etmesine ve aşırıyoksulluğu azaltmasına yardımcı olmuştur. qİşgücünün ülkeler arasında daha serbest dolaşımının avantajları; qFikirlerin, becerilerin ve teknolojilerin ulusal çapta paylaşılmasından kaynaklanan dinamik verimlilik kazanımlarının sınırlandırılması; qDünya çapında insanlar arasında artan farkındalık; qFarklı ülkeler arasında kültürel alışverişi teşvik eder; qÜretim tekniklerinin küreselleşme yoluyla yaygınlaştırılmasını da mümkün kılar, ulaşım araçları gelişti ve daha hızlı hale geldi. qBu bir yandan çatışma veya felaket sonucu sıkıntılı nüfusa ve diğer insanlara turizmi artırmak için hızlı yardım sağlamaya izin verir. qKüreselleşme, gezegenin neredeyse tüm bölgelerini etkileşim içinde bir araya getiren bir olgudur. Bazen birbirlerinden çok uzaktırlar ve özellikle mal alışverişinde bulunabilirler. qHalkların ve kültürlerin yakınlaşmasını teşvik eder. Toplumlar artık otarşi içinde yaşamıyor.
  • 17. Slide78 Küreselleşmenin dünya ekonomisi için dezavantajları qKüreselleşme, tüm ölçeklerde dışlamalar ve eşitsizlikler yaratma eğilimindedir, ve offshoring, gelişmiş ülkelerde işsizlik yaratır ve ev sahibi ülkelerde işçilerin aşırı sömürülmesine neden olur. qSonunda tükenecek olan doğal kaynakların aşırı tüketilmesini desteklemektedir. Dolayısıyla aşırı sömürülmeleri çevreye, ekosistemlere ve s. zarar verir. qSon zamanlarda, ABD'nin sub-prime konut piyasasının çöküşü , dünyanın dört bir yanındaki bankaların varlıklarının değerinde bir düşüş yaşaması ve birbirlerine borçlarını azaltması nedeniyle bankacılık sisteminde küresel bir krizi tetikledi. Bu bir likidite krizi yarattı ve küresel ekonomide ciddi bir gerilemeye yol açtı. qYerleşik tüketici davranışı algoritmasının bir sonucu olarak, bir ihtiyaç karakterini kazanan ulusal üretimin azaltılması. qBirçok ülkelerde ekonomik kalkınma, istikrarsızlık göstermektedir. qEkonomik olarak, dünyayı büyük bir açık alışveriş merkezine dönüştüren piyasa ekonomisi, bugün birçok ülkeyi iflas tehdidinde bulunan birçok finansal krizin sebebidir. qEkonomik küreselleşme nedeniyle, zengin ve fakir ülkeler arasındaki sosyal eşitsizlikler büyüyor ve güçleniyor. Vatandaşları yüksek alım gücüne sahip ülkeler ile satın alma gücünün çok zayıf olduğu diğer ülkeler arasındaki rekabet, zorunlu olarak yoksulların çektiği acıyı daha da kötüleştirmektedir. qKüreselleşme aynı zamanda kötü şeylerin hızlı dolaşımını kolaylaştırır: örneğin şu anda yaşanan Koronavirüs pandemisi gibi. qMakroekonomik kırılganlıklar, daha fazla hammadde üretimi daha zayıf çevre yasalarına sahip ülkelere toksin atık ticareti, küresel müştereklere yönelik tehditler ve s...
  • 18. Slide79 qSerbest ticaret gelişmekte olan ekonomilere zarar verebilir. Gelişmekte olan ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerle rekabette zorlanırlar, bu nedenle serbest ticaretin gelişmiş ülkelere daha fazla fayda sağladığı iddia edilmektedir. qÇevresel maliyetler; Küreselleşmenin bir sorunu, yenilenemeyen kaynak kullanımının artmasıdır. Bu da artan kirliliğe ve küresel ısınmaya “katkıda bulunmuştur”. qİşgücü göçü; Küreselleşme, işçilerin daha özgürce hareket etmesini sağlar. Bu nedenle, bazı ülkeler, başka yerlerde daha yüksek ücretlerin cazibesine kapılan en yetenekli işçilere tutunmakta zorlanıyor. qDaha az kültürel çeşitlilik; Küreselleşme, artan ekonomik ve kültürel hegemonyaya yol açmıştır. Diyoruz ki, küreselleşme ile kültürler birleşiyor falan filan, ama aynı zamanda bazı kültürler de yokolmaktadırlar. Küreselleşmenin maliyetleri
  • 19. Slide81 SWOT analiz Güçlü taraflar Zayıf taraflar Fırsatlar Tehditler •Serbest bilgi akışı •Yenilik ve üretkenliği teşvik •Hem somut hem de sanal mal ve hizmetlerin dijital alım-satımı •Bağımsız hizmet pazarlanması •Pazarların gelişmesine izin veren küresel hizmetler yaratması •Elektronik imza gücüne ilişkin yasal düzenlemeler •Maliyet tasarrufu, kar marjı artımı •İnternetin zayıflığı •Hırsızlık, casusluk ve ticari manipülasyonun artması •Çeşitli bulaşıcı hastalıkların aciliyetini ve yayılmasını etkilemesi •İnsan hareketliliğinin benzeri görülmemiş hızı ve hacmi •Yoksul ve zengin ülke ayrımı sonucu eşitsizlikler •Küresel ısınma, kültürel kimlik kaybı •Bulut bilişiminin hızlandırılmış büyümesi •Rekabet edebilecek yeni pazarların varlığı •Küresel arenada geliştirme stratejilerinin birleşik dağıtım potansiyeli •Verimli pazar segmentasyonu ve ürün yeniliği •Coğrafi olarak ayrılmış taraflar arasındaki iletişim boşluğu ve küresel farklılıklar •İş sürekliliği gereksinimleri •İnsan kaynakları ile ilgili sorunlar •Adobe, Dropbox, LivingSocial, Cupid Media, Linkedİn ve Yahoo gibi şirketlerin bilgisayar korsanlarının saldırısına uğraması
  • 20. Slide82 Küreselleşme ve G20 Dünya ekonomik üretimi %85 Dünya nüfusu %66 %75 Uluslararası ticaret Uluslararası yatırım %80 1999'da oluşturulan dünyanın en büyük yirmi ekonomisinden oluşan Group of Twenty(G20), uluslararası ekonomik ve finansal istikrarı tartışmak için en önemli sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya getirecek bir blok olarak tasarlandı. 2008'de giriş yapan G20 liderlerinin bir araya geldiği yıllık zirvesi, ekonominin yanı sıra diğer acil küresel sorunları tartışmak için önemli bir foruma dönüştü. Küresel yönetişimin daha dengeli ve kapsayıcı bir hale gelmesi için belirli umutlar vadeden neredeyse tek platform olmasından ötürü G20’nin bütün kanallarının sonuna kadar kullanılması gerekiyor.
  • 21. Slide83 Küreselleşmenin gelişmiş ülkelerin iş yönetimine olumlu etkileri qDaha geniş bir yetenek havuzundan yararlanma yeteneği: Küreselleşmeden tam anlamıyla yararlanırken, artık şehrinizde mevcut olan yetenekler tarafından kısıtlanmıyorsunuz. Bugün küresel işgücünüz, sizi tüm dünyanın sunduğu en parlak ve en iyi adaylara açan bir internet bağlantısıyla dünyanın her yerinden çalışabilir. qKültürel çeşitlilik nedeniyle yeni fikirler: Uluslararası bir işgücünü yönetmek, dini farklılıklara sahip olan kişileri içerir. Farklı lokasyondan olan insanlar arasında da her zaman farklı beyinler, farklı fikirler vardır. qDaha büyük pazarlar: Küreselleşme, işletmeler için mallarını ve hizmetlerini çok daha büyük pazarlara satmaları için yeni fırsatlar sunar, bu da daha fazla potansiyel satış ve daha fazla kar anlamına gelir. qKazanç değişiklikleri: Giderek daha fazla şirket aşırı dışkaynak bulma fırsatlarına erişirken, orjinal ülkelerdeki birçok işçi için ücretler düştü. Gelişmekte olan dünyadaki şirketler, hizmetlerini daha yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerde yaşayanlardan çok daha düşük bir oranda sunabilmektedir.
  • 22. Slide84 Küreselleşmenin gelişmiş ülkelerin iş yönetimine olumsuz etkileri qIP hırsızlığı potansiyeli: Ürünler, başka bir ülkede bulunan bir fabrikalarda aşırı üretildiğinde, fikri mülkiyet ve tasarımların kopyalanması, çalınması ve çoğaltılması ve başka bir yerde satılma olasılığı vardır. Bu da o şirket için dünya ekonomisindeki yerinin sallanmasıyla sonuçlanabilir. qTedarik zinciriyle ilgili sorunlar: Etik çalışma uygulamalarına bağlı olan işletmeler, tedarik zincirlerinin ve operasyonlarının her noktasında bu standartların karşılanmasından her zaman sorumlu olamayacaklarını görebilirler. Örneğin, sömürülen veya güvenli olmayan koşullarda çalışan tedarikçiler, çiftçiler, fabrika işçileri. qYolsuzluk: Farklı ülkelerde farklı standartlar geçerlidir ve gelişmekte olan dünyadaki birçok ülke yolsuzlukla doludur. En basit örneği de ülkelerin birbiriyle ticaret yaptığında rüşvete başvurmaları; ister bunu canı gönülden, isterse de zorunda kalarak yaparlar.
  • 23. Slide86 Küreselleşmenin kazananları ve kaybedenleri WINNERS LOSERS •Düşük işgücü maliyeti ve ihracat altyapısı olan ekonomiler(Kore, Vietnam, Tayland) •Küresel karşılaştırmalı üstünlüğe sahip firmalar, örneğin yüksek teknoloji firmaları; •Rekabet avantajı olan ihracatçılar; •Daha yüksek maaşlar için pazarlık yapabilecek durumda olan en yüksek gelirliler; •Yükselen ekonomilerde yükselen reel gelirle yaşayan yeni orta sınıf; •Yurtdışında yatırım yatırım yapabilen ve daha düşük vergi oranlarından yararlanabilen zenginler; •Yurtdışında vergi indirimlerinden ve daha düşük maliyetli işçilikten yararlanabilen çok uluslu şirketle;(Amazon, Google) •İhracat endüstrilerinde iş bulan işçiler. •Ekonomide yapısal bir değişiklikle istihdam fırsatlarında düşüş gören vasıfsız el emeği; •İşgücü maliyeti yüksek ülkelerde imalat sektörü; •Küresel çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınma planlarından kaybeden ortalama vergi mükellefleri; •Küresel ısınma ve doğal kaynak kaybının yaşandığı çevredekiler; • Karayla çevrili ihracatçı sanayilerini geliştiremeyen ülkeler; •Göçten kaynaklanan ekonomik ve cılız baskılar; •Yapısal işsizliğe düzeyi yüksek ülkelerdeki işçiler; •Gelişmekte olan ihracatçı imalat sektörünü geliştirecek altyapıya sahip olmayan gelişmekte olan ekonomiler.
  • 24. Slide87 Covid-19 gündemi
  • 25. Slide88 qDevletler, virüsle mücadele önlemlerini devreye sokmaya başlayınca, yalnızca sınırlar değil, iş yerleri de kapanmaya başladı. Fabrikaların yanı sıra lokanta, kafe, fast food restoranlar on binlerce çalışanı işten çıkarmaya başladı. qİşsizlik, ailesine bakamama, evinin kirasını, konut kredisi taksidini, kredi kartı taksitini ödeyememe riskiyle yüz yüze bir nüfus aniden ve büyük bir hızla artmaya başladı. qKüresel tedarik zincirleri koptu, hava taşımacılığı durdu. Hükümeteler askeri ve polisi sokağa indirmeye, parlamentoları bypass ederek karar almaya başladılar. qBu dönemde, küresel büyüme görünümünü belirgin biçimde kötüleşmiştir. Salgın öncesi dönemde, uluslararası kuruluşlar tarafından 2020 yılında dünya hasılasının yüzde 3 civarında büyüyeceği tahmin edilirken, salgından sonraki tahminlere göre yüzde 5 oranında daralması beklenmektedir. qDünya ekonomisinin kan damarları olan finansal piyasalarda on yıllardır görülmeyen şiddette dalgalanmalar başladı. Petrol piyasalarında başlayan fiyat savaşları finans piyasalarında belirsizlikleri daha da arttırdı. 2020 yılının ilk yarısından küresel ekonomi gündeminin merkezinde Covid-19 salgını
  • 26. Slide89 Kısacası, bir taraftan tedarik zincirleri fabrikaları durduruyor ve ekonomide bir arz sorunu yaratıyor, diğer taraftan salgına karşı alınmaya başlanan önlemler özellikle küçük işletmeleri iflasa sürüklüyor, işsizlik artarken ekonomide ciddi bir talep sorunu oluşmaya başlıyor. Bu arz ve talep yetersizliği sorunları birleşirken, kredi piyasaları sıkışıyor ve bir borç krizi olasılığı güçleniyor. Gittikçe artan sayıda gözlemci, koronavirüs salgının, 2008`den bu yana hızlanarak tersine dönmeye başlayan küreselleşme sürecinin “tabutuna son çiviyi çaktığına” inanıyor. Başta kısacası diyerek başlasak da söze, fakat bunun hiç kısası-mısası yok. Görünen o ki, bir kaç yıl da olası bir durum gibi de görünmüyor. Tabuttaki son çivi olarak küreselleşme ve dünya ekonomisi Dünya
  • 27. Slide90 Küreselleşme mi yoksa köleselleşme mi? Bütün bunların küreselleşmeyle ne ilgisi var? qBirincisi, neoliberal piyasa ve sosyal yönetişim modellerinin küresel yayılımı ne organik ne de eşit bir gelişme oldu. Büyük işletmelerin, mali sermayenin ve zenginlerin çıkarlarındaki değişiklikleri zorlayan elit, güçlü aktörlerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Eşitsizliği derinleştirdiği gösterilen, doğası gereği eşitsiz bir projedir ve her zaman olmuştur. qİkincisi, bu artan eşitsizlik, küresel işgücü piyasasına, sömürüye hayır diyemeyecek kadar yoksul ve devlet korumasından yoksun geniş bir insan ordusu attı. qÜçüncüsü, mülksüzleştirilen çiftçilerin ve bu tür değişikliklerden etkilenen diğer işçilerin çoğu, daha güçlü firmaların son derece yağmacı iş uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıkları tedarik zincirlerinin en altına düşüyor. Birçok tedarik zincirini yöneten şirketler, küresel ekonomide, üretim maliyetlerini kontrol etmek ve düşürmek için kullandıkları muazzam bir güce sahip. ?
  • 28. Slide93 Ekonomi ile ilgili istatistikler
  • 29. Slide94
  • 30. Slide95 Gelişmiş ekonomilerde istatistikler
  • 31. Slide91 “Güle-güle” küreselleşme İçinde bulunduğumuz siyasi zemin küreselleşmenin hayatta kalması için bayağı olumsuz görünüyor. Son yıllarda finansal kriz ve Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı gibi iki büyük nedenle sarsılmaya başlayan küreselleşme pandemiyle birlikte üçüncü bir darbe daha aldı. Karantinalar sebebiyle uluslararası ticaret sekteye uğradı, kapandı ve eskiye dönüş de hemen olmayacak. Yoksul ülkeler geri kalmamak için çabalarken, varlıklı ülkelerde hayat daha pahalı ve kısıtlı olacak. Tedarik zincirlerini dirençli kılmanın yolu, onları ülke içine bağımlı kılmaktan ziyade çeşitlendirmekten geçiyor.
  • 32. Slide74 Teknoloji ve internet Büyüme Ekonomiye entegrasyon Monopol gücü İletişim Eşitlik çizgisi Yoksulluk Markalar Kapitalizm “ Küçülen küre ” Kültür Terorizm “Serbest ticaret” KÜRESELLEŞME Çevre Sömürgecilik
  • 33. Slide92 WE HAVE EVERYTHING BY GLOBALIZATION WE HAVE NOTHING BY GLOBALIZATION