UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  1.8K

  SERMAYE MALİYETİ

  Published: March 09, 2021

  Sermaye maliyeti, marjinal sermaye maliyeti, optimal sermaye bütçesi ve b....

  Comments

  SERMAYE MALİYETİ

  • 1. Slide1 SERMAYE MALİYETİ (COST OF CAPİTAL)
  • 2. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti(AOSM)(WACC-weighted average cost of capital) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti(AOSM) (WACC-weighted average cost of capital) qAnalistler ve yatırımcılar, bir yatırımcının bir şirketteki yatırım getirisini değerlendirmek için ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanır. qBir firmanın Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) , borç (debt), imtiyazlı hisse senedi (preferred stock) ve özkaynağın (common equity) tüm kaynaklardaki harmanlanmış sermaye maliyetini temsil eder. qProje, yalnızca yatırılan sermayenin getirisi fırsat maliyetinden yüksekse gerçekleştirilmelidir.
  • 3. AOSM hesaplaması AOSM hesaplaması FORMÜL: WACC= (Wd)x[Kd(1-t)]+(Wps)x(Kps)+ (Wce)x(Kce) Örnek: X firmasının hedef sermaye yapısı şu şekildedir: %10 imtiyazlı hisse senedi(preferred stock), %45 borç ve %45 özkaynak(common equity) Aynı zamanda: Kd= %7.5, t=%40, Kps=%9.0 ve Kce=%11.5`tir. Bu verilere göre WACC`ı hesaplayın. WACC= 0.45x %7.5x (1-0.4)+0.1x%9.0+0.45x %11.5 WACC =%8.1
  • 4. HEDEF SERMAYE YAPISI(TARGET CAPİTAL STRUCTURE) HEDEF SERMAYE YAPISI (TARGET CAPİTAL STRUCTURE) Bir şirketin hedef sermaye yapısı, şirketin elde etmeye çalıştığı sermayeyi ifade eder. Başka bir deyişle, hedef sermaye yapısı, bir şirketin hisse senedi fiyatını optimize etmesi beklenen borç, imtiyazlı hisse senedi ve özkaynak karışımını tanımlar. Analistler hedef ağırlıkları nasıl belirler? qMevcut sermaye yapısı ağırlıklarını kullanabilir; qFirma eğilimleri için mevcut ağırlıkları ayarlayabilir; qSektörün ortalama ağırlıklarını kullanabilir. Optimal Sermaye Yapısı Tasarlamada Önemli Noktalar 1. Şirketin servetini maksimize edin: Optimal bir sermaye yapısı, şirketin net değerini, servetini ve piyasa değerini maksimize edecektir. Şirketin serveti, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri ile hesaplanır. Bu, WACC tarafından indirimlidir. 2. Sermaye maliyetini en aza indirin: Sermayenin maliyeti ne kadar düşükse, ödeme riski o kadar düşük olur. Gelecekte nakit akışları belirsiz olan sektörlerdeki şirketler, finansman maliyetlerini minimum düzeyde tutmalıdır. Sermayenin maliyeti ne kadar düşükse, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri o kadar yüksek olacaktır. 3. Yapıda basitlik: Yapılandırılması ve anlaşılması basit olmalıdır. Karmaşık bir sermaye yapısı yalnızca kafa karışıklığı yaratacaktır. 4. Kontrolü sürdürme: Optimal bir sermaye yapısı, sahiplerin haklarını ve kontrolünü korur. Aynı zamanda esnektir ve kontrolü kaybetmeden gerektiğinde gelecekteki borçlanma için kapsam sağlar.
  • 5. MARJİNAL SERMAYE MALİYETİ(MARGİNAL COST OF CAPİTAL-MCC MARJİNAL SERMAYE MALİYETİ (MARGİNAL COST OF CAPİTAL-MCC Marjinal sermaye maliyeti, bir şirket tarafından toplanan yeni sermayenin son bir dolarının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Şirketin yeni yatırımlarını finanse etmek için hissedarlar ve borçluların ihtiyaç duyduğu bileşik getiri oranıdır. Ortalama sermaye maliyeti ile marjinal sermaye maliyeti arasındaki ayrım önemlidir. Şirket giderek daha fazla sermaye topladıkça marjinal sermaye maliyeti de artar. Böylece, sermaye eğrisine bakıldığında marjinal maliyet yukarı doğru bir eğim gösterir. Bunun nedeni, diğer üretim faktörleri gibi sermayenin kıt olmasıdır ve daha yüksek bir gerekli getiri ile telafi edilmesi gerekir. Yeni projelerden elde edilebilecek getiri, ortalama sermaye maliyeti ile değil, marjinal sermaye maliyeti ile karşılaştırılmalı ve projeler yalnızca beklenen getiri istenen getiriden yüksek olduğunda kabul edilmelidir.
  • 6. OPTİMAL SERMAYE BÜTÇESİ(optimal capital budget) OPTİMAL SERMAYE BÜTÇESİ (optimal capital budget) Optimal sermaye bütçesi, sermaye programının şirketin marjinal maliyeti beklenen proje getirileri karşılaştırılarak belirlenebilir. Potansiyel projelerden beklenen getiriler göz önüne alındığında, yatırım fırsatlarını en yüksekten en düşüğe doğru Uluslararası Getiri Oranına göre sıralayabiliriz. Bu, aşağı doğru eğimli bir yatırım fırsatı çizelgesi oluşturur. Yatırım fırsatı çizelgesinin marjinal sermaye maliyeti eğrisi ile kesişmesi, optimum sermaye bütçesini tanımlar.
  • 7. Slide7 OPTİMAL SERMAYE BÜTÇESİ İRR Yatırım fırsatı Marjinal sermaye maliyeti Optimal sermaye bütçesi Yeni sermaye miktarı
  • 8. Slide8 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, firmanın mevcut projeleriyle aynı düzeyde riske sahip projeler için uygun bir iskonto oranıdır. üOrtalamanın üzerinde riski olan bir proje için, firmanın mevcut ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha yüksek bir iskonto oranı kullanın. üOrtalamanın altında riski olan projeler için, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha düşük bir iskonto oranı kullanın. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti / marjinal sermaye maliyeti rolü
  • 9. Borcun maliyeti (cost of debt) Borcun maliyeti (cost of debt) Kd= borcun vergi öncesi maliyeti= mevcut piyasa YTM YTM- vadeye kadar getiridir. Borcun vergi sonrası maliyeti= Kd x (1-marjinal vergi oranı) Örnek: Firma X, %7,5 faiz oranında yeni nominal borç verebilir. Firmanın marjinal vergi oranı %40 ise, Firma X'in vergi sonrası borç maliyeti nedir? Borcun vergi sonrası maliyeti= %7.5 x (1-0.4)= %4.5 üMümkün olduğunda, firmanın Kd için cari borcunun piyasa faiz oranını (YTM) kullanın. üFirma borcu halka açık bir şekilde işlem görmüyorsa, borç derecelendirmesini ve mevcut borcun vadesini kullanarak vadeye kadar getiriyi tahmin edin. üDeğişken faizli borç kullanan firmalar için getiri eğrisi ve firmanın borç notunu kullanarak firmanın borcunun maliyetini tahmin edin.
  • 10. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ MALİYETİ(cost of preferred stock) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ MALİYETİ (cost of preferred stock) Örnek: 8.50 dolarlık temettülü yeni geri çağrılamayan, dönüştürülemez imtiyazlı hisse senedi 100 dolar / hisse değerindedir. Firmanın imtiyazlı hisse senedi maliyeti(preferred stock) nedir? Kps= $8.50/ $100= 0.085 Kps= %8.5
  • 11. Özkaynak maliyeti(cost of common equity) Özkaynak maliyeti (cost of common equity) YÖNTEM 1: CAPM (capital asset pricing model) CAPM: Kce= Rf + β [E(Rₘₖₜ)-Rf] Rf↦ risksiz oran β ↦ şirket stokunun sistematik riski E(Rₘₖₜ) ↦ beklenen pazar getirisi Örnek: X firmasında t-bill oranı (treasury bill), yani hazine bonosu oranı %5, beklenen pazar getirisi %11 ve firmanın betası %1.1`dir. Kce= %5+1.1x (%11-%5)= %11.6
  • 12. Özkaynak maliyeti(cost of common equity) Özkaynak maliyeti (cost of common equity)
  • 13. Özkaynak maliyeti(cost of common equity) Özkaynak maliyeti (cost of common equity) YÖNTEM 3: BYPRP(bond yield plus risk premium) Kce= tahvil getirisi+risk primi Örnek olarak, tahvil getirisi %7.5, risk primi %4 olduğunda, özkaynak maliyetinin değeri bunların toplamına eşit olur. Yani, %11.5 üYatırımcıların, bir firmanın öz sermayesinin borcundan daha yüksek getiri talep ettiğini varsayar. üRisk primi normalde% 3 ile% 5 arasında değişmektedir. üGörünüşe göre değerlendirildiğinde belirsizlik söz konusudur.
  • 14. Proje için sermaye maliyeti Proje için sermaye maliyeti üİşletmeler de sürekli bir değişim içerisinde olduklarından, özkaynak-yabancı kaynak yapıları her yıl değişmektedir. En azından yatırım kredileri kullanılarak gerçekleştirilen projelerin işletme dönemlerinde yatırım kredilerinin ödenmesi sonucu yabancı kaynaklar özkaynağa dönüşmektedirler. üSaf oyun yöntemini kullanarak proje için öz sermaye maliyetini hesaplayın. üŞirket için borç maliyetini hesaplayın. üSöz konusu şirketin borç / öz sermaye oranını ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti formülünü kullanarak proje için sermaye maliyetini hesaplayın.
  • 15. Slide15 SAF OYUN YÖNTEMİ (PURE PLAY METHOD) Saf oyun yöntemi , hisse senetleri halka açık olmayan bir şirketin beta katsayısını tahmin etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Pure play yöntemi, şirketin ana akım işinden farklı bir proje için sermaye maliyetini bulmak için de kullanılır . Örneğin, (Özel) A Şirketinin (özkaynak) beta katsayısını tahmin etmek için , (halka açık) B Şirketinin (hisse)beta katsayısını , ilgili hisse senedi endeksinin getirisi üzerinden hisse senedi getirisini düşürerek bulmanız gerekir . Hesaplama adımları: üKarşılaştırılabilir bir saf oyun şirketinin beta sürümünü hesaplayın. Borç / öz sermaye oranındaki farklılıklar için ayarlama yapılmadığında- bu varlık betasıdır. üSöz konusu şirketin borç / öz sermaye oranını yansıtacak şekilde ilişkilendirin - bu proje betasıdır. üProje için öz sermaye maliyetini hesaplamak için proje betasını kullanın. üAğırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplamak için öz sermaye maliyetini kullanın.
  • 16. Varlık betası (asset beta) Varlık betası (asset beta) üD/E burada borçların özkaynaklara oranıdır ki, kaldıraç oranını ifade etmektedir. üt ise marjinal vergi oranıdır. PROJE BETASI ( project beta) Formülden de anlaşılacağı üzere varlık betasını yeniden kullanmak için söz konusu firmanın vergi oranını ve şirket (proje) için borç / öz sermaye oranını kullanılıyor.
  • 17. ÜLKE RİSK PRİMİ (country risk premium) ÜLKE RİSK PRİMİ (country risk premium) Ülke Risk Primi (CRP), yatırımcıların iç piyasaya yatırım yapmakla karşılaştırıldığında yabancı bir ülkeye yatırım yapmayla ilişkili daha yüksek riski telafi etmek için talep ettiği ek getiri veya primdir. Yurtdışı yatırım fırsatlarına, dikkate alınması gereken jeopolitik ve makroekonomik risk faktörlerinin bolluğu nedeniyle daha yüksek risk eşlik etmektedir. Bu artan riskler, yatırımcıları yabancı ülkelere yatırım yapmaktan çekinir ve sonuç olarak onlara yatırım yapmak için bir risk primi talep ederler. Ülke riski, aşağıdakiler dahil çok sayıda faktörü kapsar: üSiyasi dengesizlik; üResesyon koşulları, yüksek enflasyon gibi ekonomik riskler; üDevlet borç yükü ve temerrüt olasılığı; üDöviz dalgalanmaları; üOlumsuz hükümet düzenlemeleri (kamulaştırma veya para kontrolleri gibi). Kce=Rf+β[E(Rₘₖₜ-Rf+CRP]
  • 18. ÜLKE RİSK PRİMİ (country risk premium) ÜLKE RİSK PRİMİ (country risk premium) Yıllık standart sapma, oynaklığın bir ölçüsüdür. Bu yöntemde belirli bir ülke için hisse senedi ve devlet tahvil piyasalarının oynaklığını karşılaştırmanın ardındaki mantık, yatırımcı fonları için birbirleriyle rekabet etmeleridir. Bu nedenle, bir ülkenin hisse senedi piyasası, devlet tahvil piyasasından önemli ölçüde daha değişkense, CRP'si daha yüksek tarafta olacaktır, bu da yatırımcıların ülkenin hisse senedi piyasasına (tahvil piyasasına kıyasla) yatırım yapmak için daha büyük bir prim talep edeceği anlamına gelir. Örnek: A ülkesinin 10 yıllık ABD doları cinsinden devlet tahvilinin faiz getirisi %6.0, 10 yıllık hazine bonosu faiz getirisi %2.5, hisse senedi endeksi için yıllık standart sapma %30, tahvil endeksi için yıllık standart sapması ise %15`tir. CRP= (%6.0-%2.5)x(%30/%15)=%7.0
  • 19. Slide19 Marjinal sermaye maliyeti ve yatırım fırsatı çizelgeleri Yatırım fırsatı çizelgesi basittir: Sahip olduğunuz tüm yatırım fırsatlarını IRR'leri ile büyükten küçüğe doğru düzenlersiniz. Bu yüzden aşağı doğru eğimli bir çizgi var, onu bir merdiven olarak düşünün. Çok yüksek IRR'lere sahip yatırımlar soldadır ve sağa doğru hareket ettiğinizde IRR'ler daha küçülmeye başlar, proje gittikçe daha az arzu edilen olur. Marjinal sermaye maliyeti, daha fazla para toplamak istiyorsanız bunun size daha pahalıya mal olacağı gerçeğini yansıtır. Bu yukarı doğru eğimli çizgiyi yaratır. Artırmak istediğiniz daha çok para, daha pahalı hale gelir. Bu, solda her projenin potansiyel olarak zenginlik yarattığı bir kesişme noktası yaratır. Bunun nedeni, verilen her yatırım fırsatı için sermaye maliyetinin daha az olmasıdır.
  • 20. Grafikten kesişme noktasını hesaplama-breakpoint Grafikten kesişme noktasını hesaplama-breakpoint Örnek: XYZ şirketinin borçlanma maliyeti 2020 yılında 1.5 milyon doları aşmıştır. Borç, hedef sermaye yapısının %30`nu kapsamaktadır. Breakpoint`i hesaplayınız. breakpoint= 1.5/0.3= 5 milyon dolar Yani, 2020 yılında projeler için 5 milyon doların üzerine çıkıldığında, marjinal sermaye maliyeti artar.
  • 21. Slide21 Halka açık bir şirket, yeni menkul kıymetler ihraç ettiğinde ve sigortalama ücretleri, yasal ücretler ve kayıt ücretleri gibi masraflara maruz kaldığında, halka açık bir şirket tarafından flotasyon maliyetleri yapılır. Şirketler, bu ücretlerin yeni bir konudan ne kadar sermaye toplayabilecekleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Halka açıklık maliyetleri, beklenen öz sermaye getirisi temettü ödemeleri ve işletmenin elde tutmayı beklediği kazanç yüzdesi, bir şirketin yeni özkaynak maliyetini hesaplamak için kullanılan denklemin bir parçasıdır. Flotasyon maliyeti (flotation cost) Flotasyon maliyetleri, bir şirketin yeni stok çıkardığında maruz kaldığı maliyetlerdir. Halka arz maliyetleri, yeni öz sermaye maliyetini mevcut özkaynaktan daha fazla yapar. Analistler, flotasyon maliyetlerinin, sermaye maliyetini sonsuza kadar abartmamak için gelecekteki nakit akışlarından ayarlanması gereken tek seferlik bir gider olduğunu savunuyorlar.
  • 22. Slide22 Flotasyon maliyeti (flotation cost) Flotasyon maliyetinde yapılan doğru ve yanlış X Yanlış olan: öz sermaye maliyetini artırmak. ѴDoğru olan: NPV'yi hesaplarken ilk nakit çıkışını flotasyon maliyetlerini içerecek şekilde ayarlamak. Faiz oranı %2 ila %7 aralığındadır. r e - Özkaynak maliyeti D 1 - Bir yıl sonra hisse başına temettü P 0 - Mevcut hisse fiyatı g - Temettülerin büyüme oranı f - Flotasyon maliyeti (yüzde olarak)
  • 23. Slide23 Analist herhangi bir flotasyon maliyeti varsaymazsa, cevap mevcut özkaynak maliyetidir. Mevcut öz sermaye maliyeti aşağıdaki formülle hesaplanır: (1 TL / (10 TL * (% 1-0)) +% 10 Cevap% 20.0. Yeni özkaynak maliyeti ile mevcut özkaynak maliyeti arasındaki fark, (% 20,8-20,0) =% 0,8 olan halka arz maliyetidir. Diğer bir deyişle, halka arz maliyetleri, yeni hisse senedi ihraçlarının maliyetini% 0,8 artırmıştır. Flotasyon maliyeti (flotation cost)