UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  1.2K

  Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta

  Published: June 04, 2021

  Sosyal güvenlik nedir?; Sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi; Sosyal güvenliğin amaçları; Sosyal güvenlik ilkeleri; Sosyal güvenlik teknikleri; Sosyal güvenlik sisteminin özellikleri; Sosyal güvenlik kurumu (SGK) ne işe yarar?; Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan sorunlar; Kavram olarak sigorta; Sosyal sigorta tanımı; Sosyal sigortanın amacı ve önemi; Sosyal sigortanın temel ilkeleri; Özel ve sosyal sigorta arasındaki farklar; SGK'da 4A, 4B ve 4C arasındaki farkları nelerdir?; Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta numarası; SSK ve SGK primleri ve aralarındaki farklar.

  Comments

  Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta

  • 1. Slide1 Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta
  • 2. Slide22 I Ç E R I K ∎Sosyal güvenlik nedir?; ∎Sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi; ∎Sosyal güvenliğin amaçları; ∎Sosyal güvenlik ilkeleri; ∎Sosyal güvenlik teknikleri; ∎Sosyal güvenlik sisteminin özellikleri; ∎Sosyal güvenlik kurumu (SGK) ne işe yarar?; ∎Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan sorunlar; ∎Kavram olarak sigorta; ∎Sosyal sigorta tanımı; ∎Sosyal sigortanın amacı ve önemi; ∎Sosyal sigortanın temel ilkeleri; ∎Özel ve sosyal sigorta arasındaki farklar; ∎SGK'da 4A, 4B ve 4C arasındaki farkları nelerdir?; ∎Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta numarası; ∎SSK ve SGK primleri ve aralarındaki farklar.
  • 3. Slide9 Sosyal güvenlik nedir? ⌘Genel anlamda sosyal güvenlik, bir kişinin üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığı ilahi talihsizliklere karşı toplum tarafından üyelerine sağlanan korumayı ifade eder. ⌘Sosyal güvenlik öncelikle bir sosyal ve ekonomik adalet aracıdır. ⌘Toplumun huzur ve refahını temin etmeyi amaçlayan sosyal siyasetin temin etmek istediği bir tatmin duygusudur. ⌘Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur.
  • 4. Slide2 Sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi ∎Sosyal güvenliğin oluşturulması yolunda görünürdeki ilk uygulama 1883 yılında Almanya’da işçi hareketleri karşısında yönetimin geri adım atarak bazı haklar vermeye yönelik bir sistem geliştirmesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak çağdaş anlamda bu kavramın ortaya çıkması II. Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. ∎İlk çağlardan beri insanlar bilinçli olmasa da hep korunma ihtiyacı duymuştur. Aslında bu korunma ihtiyacı günümüz anlayışında sosyal güvenliğin ta kendisidir. ∎Sosyal güvenlik terimi, 1929 yılında ABD’de başlayan ve diğer ülkeleri de etkisi altına alan Dünya Ekonomik Krizi’nin ortaya çıkardığı sosyal sorunların çözümü ve gelecekte benzer problemlerin yaşanması hâlinde halkı korumak için alınan tedbirleri ifade etmek için kullanılmıştır. ∎Terim olarak sosyal güvenlik, ilk defa 1935 yılında ABD’de Sosyal Güvenlik Kanunu ile kullanılmış ve sosyal bilimler literatürüne girmiştir.
  • 5. Sosyal güvenliğin amaçları Sosyal güvenliğin amaçları Yaşam güvenliği ve istikrarı Sosyal güvenliğin mevcut amacı, sosyal güvenlik sistemlerini uygulayarak tüm vatandaşların yaşam istikrarsızlığı durumunda onlara yardımcı olmak ve bu istikrarsızlığı önlemek için sağlıklı ve kaygısız bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Ancak halihazırda, sosyal güvenlik hedefi, yoksulluğun önlenmesi ve muhtaç kişiler için yardım kapsamını aşmıştır ve daha geniş bir ulusal yaşam güvenliğine doğru değişmektedir. Bireylere bağımsızlık için destek Bağımsızlık desteği, refah alanında geleneksel olarak var olan bir fikirdir. Örneğin, kamu yardım sistemi, tüm ihtiyaç sahiplerine asgari yaşam düzeyini sağlamayı ve bağımsızlıklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Burada bağımsızlık, sadece "kamu yardımı almamak" anlamına gelmez, aynı zamanda "kişinin yeteneğini sergilemesi ve yeteneğine dayalı olarak uygun bir sosyal yaşam sürmesi" anlamına da gelir Ev işlevlerinin desteklenmesi Çeşitli sorunlardan muzdarip ailelere sosyal sistemler aracılığıyla gerekli desteğin verilmesi, aile yaşamlarının dağılmasını önleyecek ve aile üyeleri arasında yaşamın istikrar kazanmasına ve psikolojik bağların yoğunlaşmasına yol açacaktır. Bazı ev ortamlarında, çocukların sağlıklı ve sağlıklı büyüme hakları veya bakıma muhtaç kişilerin hakları tehlikeye girebilir. Bu gibi durumlarda ailelere sosyal güvenlik sistemleri ile destek verilerek çocukların veya bakıma muhtaç kişilerin hakları korunacaktır.
  • 6. Slide4 Sosyal güvenlik ilkeleri Büyük Buhran'ın ortasında, bugünün Sosyal Güvenlik sisteminin kurucuları, yavaş büyüyen ancak kalıcı olmasını bekledikleri yeni bir kurum kurma cesur adımlarını attılar. Çalışamayacak kadar yaşlandıklarında ya da artık iş bulamadıklarında ailelerine ya da kamu yardımına bağımlı hale gelen milyonlarca Amerikalı için makul bir emekliliği elde edilebilir hale getirmek istiyorlardı. Aileyi geçindiren bir kişinin ölümünü mali olarak yönetilebilir kılmak için sigorta sağlayarak işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişileri korumak istediler. Düzenli olarak katkıda bulunan herkese en azından asgari düzeyde yeterli fayda sağlamak için program gelirini dağıtarak yoksulluk evine son vermek istediler. Ve değişimin kaçınılmazlığını öngörmek - sakatlık ve hastalık gibi diğer büyük risklere karşı nihai sigorta ihtiyacı da dahil olmak üzere - sürdürülebilir ilkelere dayalı bir kurum tasarlamaya çalıştılar. 1.Evrensellik ilkesi diğer adıyla aşamalı gerçekleştirme kavramı, devletlerin uluslararası anlaçmalar kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel hakları tanıma ve koruma yükümlülüklerinin merkezi bir yönünü tanımlar. Sosyal güvenlik hakkı açısından bu, taraf devletlerin, sosyal güvenlik hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi için mevcut kaynaklarından maksimum düzeyde uygun önlemleri alma yükümlülüğü olduğunu ifade eder. Alınan yükümlülükler mümkün olduğunca hızlı ve etkili olmalı, aynı zamanda sosyal güvenlik yardımlarının, genellikle başta yoksul kesim olmak üzere, nüfusun belirli gruplarına uygulanması gözönünde bulundurulmalıdır. Hak temelli bir perspektiften, hedefleme yalnızca evrensel kapsamın aşamalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik bir araç olmalıdır. Kaynak kısıtlamaları nedeniyle hedefleme kaçınılmaz hale geldiğinde, hedefleme mekanizması eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uymalıdır. 2.Kazanılmış hak, onu ve özerklik ilkesi, Sosyal Güvenlik yasal bir haktan daha fazlasıdır; sosyal haklar için uygunluk ve bir bireyin geçmiş kazançlarına dayalı yardım oranı ile kazanılmış bir haktır. Kişisel haysiyet ve özerklik, insan haklarının tam da temelini oluşturur, eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkeleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Devlet sosyal güvenlik yardımlarından yararlananların onuruna saygı duymak, sosyal güvenlik sistemindeki tüm aktörlerin, yararlanıcıların hayatlarını iyileştirmek için gösterdikleri çabaları kabul etmeleri gerktiği anlamına gelir. Bu ilke, Sosyal Güvenliği refahtan keskin bir şekilde ayırır ve programı uygun şekilde ücretler, yan haklar ve özel emeklilik gibi diğer kazanılmış haklarla ilişkilendirir. 3.Hassas grupların dahil edilmesi: Herkesin özünde olan bir insan hakkı olarak, uluslararası toplum, kişilerin kayıt dışı ekonomiye dahil edilmesine yönelik özel ihtiyacın altında yatan sosyal güvenlik sistemlerini sosyal içerme ilkesine göre tasarlama ve uygulama ihtiyacını kabul etmektedir. Bu nedenle uygulama sistemleri, savunmasız ve dezavantajlı grupların karşılaştığı zorluklara ve engellere özellikle uyum sağlamalı ve bunları korumak için özel önlemler alınmalıdır. Gerçekte sosyal güvenlikya yönelik insan hakları temelli bir yaklaşım, devletlerin toplumdaki en dezavantajlı ve marjinal gruplara mensup kişilere özel ilgi göstermesini gerektirir. Olumlu eylem ve diğer proaktif tedbirler, ayrımcılığa neden olan veya devam ettiren koşulları azaltmayı veya ortadan kaldırmayı ve yaftalamalara ve önyargılara karşı koymayı hedeflemelidir. 4.Ayrımcılık yapmama ve eşitlik, uluslararası insan hakları normatif çerçevesinin temel unsurlarıdır. Ulusalararası insan hakları hukuku kapsamında, devletilerin hukukta ve uygulamada doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı ortadan kaldırması beklenir. Ayrımcılık konuları arasında şunları sıralayabiliriz; ırk, renk, cinsiyet, yaş, dil, din, siyasi veya diğer görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum, fizikselveya zihinsel engellilik, sağlık durumu, cinsel yönelim ve daha neler neler. Bu ilkeyi aslında hassas grupların dahil edilmesi ilkesinin devamı gibi düşinebiliriz. Diğer yandan insan hakları açısından bakıldığında, sosyal güvenlik programları aynı zamanda tasarım, uygulama ve değerlendirmelerinde çocuğa duyarlı olmalıdır. ÇHS, çocukların yüksek yararına her zaman saygı gösterilmesi ve özel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurguluyor. Çocuğa duyarlı bir sosyal güvenlik programı, çocuk haklarını güvence altına alan ve çocukları savunmasız bir konuma getirebilecek tüm faktörleri hesaba katan bir programdır. üMaddi eşitlik- sosyal güvenlik programları, temel insan hakları sözleşmelerinde eşitsizliğin yapısal ve ayrımcılığın dolaylı olabileceğini, eşitliğin hem sonuçlar hem de fırsatlar açısından anlaşılması gerektiği gerçeğini göstermek ve ele almak için desteklenen bir kavram olan asli eşitliğe doğru çalışmalıdır ve bu sadece evrensel koruma ile alınacak önlemler anlamına gelmez. Uygulamada eşitliği sağlamak için 'farklı' muamele gerekebilir. Maddi eşitlik, resmi eşitlikden farklıdır, herkese eşit muamaele eden yasaların ve politikaların benimsenmesine atıfta bulunurken, esaslı eşitlik bu yasaların, politikaların ve uygulamaların sonuçlarıyla, özellikle de bunların sürdürülmesini sağlamakla ilgilenir. Aynı zamanda, belirli grupların yaşadığı doğal dezavantajı hafifletir.
  • 7. Slide25 Sosyal güvenlik ilkeleri 5.Cinsiyet perspektifi- sosyal güvenliğe yönelik insan hakları temelli yaklaşım, devletlerin sosyal güvenlik programlarının kadın ve erkek deneyimlerindeki farklılıklar dikkata alınarak tasarlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamasını gerektirir. Sosyal güvenlik programlarının etkileri cinsiyet açısından tarafsız değildir. Bu nedenle devletler, çocukluktan yaşlılığa kadar hayatlarının farklı aşamalarında programların kadınların özel ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlamalıdır. Programlar, kadın ve erkek arasındaki hizmetlere erişim ve üretken çalışma farklılıklarının yanı sıra kadınların bakım rolünü de hesaba katmalıdır. Çok sayıda uluslararası ve bölgesel yasal belge, taraf devletleri, erkeklerin ve kadınların tüm haklarından eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya mecbur kılar. Bu gibi yasalardan en önemlisi CEDAW, yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme somut bir eşitlik istemekte, kadın ve erkekler, aynı zamanda tüm insanların gelişmesini sağlamak, kalıplaşmış eşitsiz güç ilişkileri zincirini kırmak talebinde bulunmaktadır. sosyal güvenlik programlarının kadınların farklı deneyimlerini dikkate almamasının bir yolu, sosyal olarak kadınların sorumluluğu olarak inşa edilmiş bir görev olan ücretsiz bakım işine değer vermekteki sık sık başarısızlıktır. Bakım, kadınların eğitim, sağlık hizmeti (üreme bakımı dahil), ücretli iş yapma veya herhangi bir boş zamanın tadını çıkarma yeteneklerini kısıtlayan zamana ihtiyaç duyar. 6.Şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik, kamu yönetiminin iyi yönetişimi için evrensel olarak kabul gören temel operasyonel ilkeler haline gelmiştir. Gerçekte, şeffaflık ve bilgiye erişim, hak temelli bir sosyal güvenlik sisteminin temel bileşenleridir. Şeffaflığı etkin bir şekilde garanti altına almak için bilgi mevcut, erişilebilir olmalı ve halk arasında yayılmalıdır. Bilhassa, şeffaflık ve bilgiye erişim, erişim ve katılımın sağlanmasında çok önemlidir ve yolsuzluğun, kayırmacılığın ve verimsizliğin azaltılmasına veya önlenmesine katkıda bulunabilir. Dolayısıyla şeffaflık, hesap verebilirlikle el ele gider. Hak sahipleri, hükümet kurallarının farkında değillerse ve sosyal güvenlik programlarının bu kurallara göre uygulanmasını gerçekten gözlemleyemiyorlarsa, ihlalleri ve sözlü itirazları tanıma yetenekleri kısıtlanacaktır. Ayrıca, şeffaflık eksikliği, sonuçlar hakkındaki bilgilerin yayılmasını engelleyebilir ve sosyal güvenlikprogramlarına sürekli ve / veya artan yatırım için kamu desteğini zayıflatabilir. 7.Hak sahiplerinin anlamlı ve etkili katılımı, herhangi bir sosyal güvenlik sisteminin temel bir bileşenidir. Planların ardında güven ve halk desteği oluşturan şey budur ve bir sahiplenme duygusu olmasını sağlar. Hak sahiplerinin katılımı, sosyal güvenlik politikası oluşturma süreçlerinde ve aynı zamanda sosyal güvenlik planlarının yönetimine ilgili paydaşların katılımı açısından da önemlidir. Katılım, doğasında var olan bir hak olmanın yanı sıra, yetkililerin hizmetlerin tasarımını ve sunumunu iyileştirmesine izin verme ek avantajına da sahiptir. Anlamlı ve etkili katılımı sağlamak için, katılımcı kanallar, hane ve toplum içinde var olan mevcut güç asimetrilerini, marjinalleşme kalıplarını ve cinsiyet eşitsizliklerini hesaba katmalıdır. Kadınların, engellilerin, yerli halkların, etnik azınlıkların, yaşlıların ve yapısal ayrımcılığa maruz kalan diğer grupların dahil edilmesini ve katılımını teşvik edecek özel önlemlerin benimsenmesi, paydaşların haklarını kullanabilmelerini sağlamak için genellikle gereklidir. 8.Hesap verebilirlik mekanizmalarına ve etkili çözümlere erişim- Sosyal güvneliğe yönelik insan hakları temelli bir yaklaşım, politika yapıcıların, program yöneticilerinin ve eylemleri bir program üzerinde etkisi olan diğer kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını gerektirir. Bu insan hakları gerekliliğini karşılamak için, sosyal güvenlik programları, şikayetleri toplamak ve işlemek için, özellikle program için uygunluğu gözden geçirmek, hata veya kötüye kullanım durumlarını bildirmek ve yardımların dağıtımını denetlemek için mekanizmalara sahip olmalıdır. Bu mekanizmalar basit, etkili ve toplumun en savunmasız kesimleri için erişilebilir olmalı ve yeterli kaynaklara sahip olmalıdır. Şikayet mekanizması, hem bireysel hem de toplu şikayetlere izin vermeli, anonimliği garanti etmeli ve etkinliğini sağlamak için gereken dereceye kadar kültürel açıdan duyarlı olmalıdır.
  • 8. Slide26 Sosyal güvenlik ilkeleri 9.Gizliliğe saygı- sosyal güvenlik programlarının uygulanması, yararlanıcıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri veya bakıcılarını, kazançları, işverenleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını belirleyen bilgiler dahil olmak üzere birçok türde bilginin toplanmasını gerektirir. Bu tür bilgilerin toplanmasının mahremiyet hakkını ihlal etmeden yapılması esastır. Bu bağlamda, kişisel bilgiler gizli tutulmalı, kötüye kullanımdan arındırılmalı ve yalnızca gerektiğinde yasal bir şekilde toplanmalıdır. Bu ayrıca, verinin gönüllünün bilgisi ve rızasıyla toplanmasını, onun için erişilebilir olmasını, doğru, eksiksiz ve güncel olmasını gerektirir. Bu bilgilere erişim açıkça düzenlenmeli ve bilgi paylaşımı, sistemin işleyişi için gerekli değişimlerle kesinlikle sınırlandırılmalıdır. Saklanan bilgilerin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz erişimi önlemek için sağlam önlemler alınmalıdır. sosyal güvenlik programlarında biyometrik teknolojinin kullanılmasının potansiyel riskleri ve zorlukları özellikle endişe vericidir. Devletler, yararlanıcıların belirlenmesinde ve ayrıca yararlanıcıların kişisel verilerinin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında mahremiyet hakkının korunmasına ilişkin uluslararası insan hakları standartlarına saygı göstermelidir. 10.Kapsamlı, tutarlı ve koordineli politikalar- İnsan haklarının karşılıklı bağımlılığı, bölünmezliği ve karşılıklı olarak pekiştirici doğası, sosyal güvenlikya bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında, sosyal güvenlik programları, yoksulluğun üstesinden gelmeyi ve eğitim, yeterli yiyecek ve barınma hakları gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklar dahil olmak üzere tüm insan haklarını gerçekleştirmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin bir unsuru olmalıdır. Parçalı sosyal güvenlik programları ve aktörler arasında yeterli koordinasyon ve işbirliği eksikliği, yoksulluk içinde yaşayan insanların haklarının ihlal edilme olasılığını artırmaktadır. Bu kısmen, hak sahiplerinin program uygulamasının belirli yönlerinden kimin sorumlu olduğunu belirleme yeteneklerinin zayıflamasından kaynaklanmaktadır. Tutarsız politikalar, caydırıcı olabilir ve özellikle en savunmasız ve / veya en az temsil edilen kişiler olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekleştirilmesine ciddi bir engel olabilir. Ek olarak, etkisiz bir şekilde koordine edilen programlar, kapsamda boşluklar bırakabilir, dışlama hatalarına neden olabilir veya bir sektördeki faaliyetlerin diğerinde öngörülemeyen etkilere sahip olma riskini artırabilir. 11.Yeterli yasal ve kurumsal çerçeve ve uzun vadeli sosyal güvenlik stratejileri- sosyal güvenlikya insan hakları temelli bir yaklaşım, sosyal güvenlik sistemlerini güçlü bir yasal ve kurumsal çerçeveye oturtmayı gerektirir. Bu, hem program istikrarını hem de yararlanıcıların hak sahipleri olarak tanınmasını sağlamalıdır. Özellikle, sosyal güvenlikya yönelik uzun vadeli bir ulusal eylem planının yanı sıra yasanın kutsanması, herkes için ve özellikle en dezavantajlı ve savunmasız gruplar için sosyal güvenliknın garantilerini büyük ölçüde artırır. Ayrıca, sosyal güvenlik önlemlerinin siyasi manipülasyondan korunmasını ve hükümet liderlerinin değişmesine bakılmaksızın devlet yetkililerinden kalıcı taahhüt almalarını sağlamaya yardımcı olur. Yeterli bir yasal çerçeve bunları içerir; sosyal güvenlik programları için kesin uygunluk koşulları, şeffaflığı ve mevcut programlar hakkında bilgiye erişimi sağlayacak mekanizmalar, uzun vadeli finansal gereksinimlerin ifade edilmesi, faydaların yeterliliğinin ve öngörülebilirliğinin sağlanması, erişilebilir şikayetler ve itiraz mekanizmaları ve son olarak ta yararlanıcılar için katılım kanalları. 12.Erişilebilirlik, uyarlanabilirlik ve kabuledilebilirlik- Erişilebilirlik, sosyal güvenlik programlarının insanların yaş, engellilik, etnik köken, coğrafi konum veya diğer faktörlerden bağımsız olarak erişmesini, anlamasını ve kullanmasını kolaylaştırmak anlamına gelir. Fiziksel erişim: Faydalar zamanında sağlanmalı ve yararlanıcıların fayda ve bilgi almak için fiziksel erişime sahip olması gerekir. Bu bağlamda engelli kişilere, göçmenlere ve uzak, afete eğilimli veya çatışma bölgelerinde yaşayan kişilere özel dikkat gösterilmelidir. Uyarlanabilirlik, sosyal gövenlik programının yerel bağlamı tanıyan ve buna uygun şekilde inşa edilmesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bir programla ilgili sosyal yardım ve bilgi, radyo gibi kanalları kullanarak okuma yazma bilmeyen toplumun en savunmasız kesimlerine ulaşacak şekilde uyarlanmalı ve azınlık ve yerli gruplar tarafından kullanılan dillerde mevcut olmalıdır. Kabul edilebilirlik, bir sosyal güvenlik programını ırk, cinsiyet, sınıf, etnik köken, engellilik veya diğer kimlik ve geçmişlerin kesişme noktasında ortaya çıkabilecek çeşitli ayrımcılık biçimlerine duyarlı hale getirmeyi ifade eder. Örneğin, yerli halklar, ana dillerinin konuşulmadığı veya modern sağlık hizmetlerini geleneksel uygulamalarıyla uzlaştırmak için hiçbir çabanın gösterilmediği sağlık merkezlerini kullanmakta zorlanabilirler. Benzer şekilde, kadınlara yönelik ataerkil tutumlar, genellikle kadınlara hak talep etmeye veya şikayette bulunmaya geldiklerinde saygılı davranılmayan durumlara yol açabilir. Bu ilkeye uymak için sosyal güvenlik programları, ilgili hak sahibi gruplarla geniş istişarelerde bulunarak topluluklarda var olan güç asimetrilerini değerlendirmelidir.
  • 9. Sosyal güvenlik amacının gerçekleşmesindeki ilkeler Sosyal güvenlik amacının gerçekleşmesindeki ilkeler Çokluk ilkesi (meslek ilkesi); Sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi, bir işverene tabi ve ücretli olarak çalışan işçilerin korunma kapsamına alınması ile başlamıştır. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminden yararlanacak kitlelerin sayısını arttırmada öncü olmasının yanı sıra koruma tedbirlerinin genişletilmesini de sağlamıştır. Zamanla halkın tümünü sosyal güvenliğin zorunlu kapsamına alma eğilimi, toplumda çalışanların faaliyet gösterdikleri alanlara göre türlü gruplara ayrılmasına neden olmuştur. Önce sosyal ve ekonomik sorunları bakımından işçilerinkine benzeyen forum işçileri ile esnaf sanatkarlar göz önünde bulundurularak farklı sosyal güvenlik rejimleri kurulmaya başlanmıştır. Böylece, zorunlu sosyal korumanın kapsamında, farklı sosyal grupların yararlandığı mali ve idari yönden bağımsız rejimler ortaya çıkmıştır. Bu yayma işi, sosyal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kademeli bir şekilde zamanla tamamlanmıştır. Bu sisteme memurların da dahil edilmesiyle meslek ilkesi, çokluk ilkesi doğmuştur. Teklik ilkesi (Riskler İlkesi); Sosyal yardımlarının, sosyal güvenlik kapsamı içine alınarak yoksullara, çocuklara ve yaşlılara sosyal ve ekonomik bakımdan yardım yapmal amacıyla aile yardımı ve genel yaşlılık sigortası gibi sigorta kollarının ortaya çıkması, risklerin sayısını arttırmıştır. Sosyal ve ekonomik bakımdan farklı gruplara özgü bağımsız rejimlerin ortaya çıkmasının yanı sıra risk sayısının artması, uygulamada teknik bakımdan finansal ve örgütsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zamanla, ortaya çıkan bu sorunlara hızlı çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. İlk kez finansal bakımdan ortaya çıkan sorunlara çare bulunması çabası gösterilmiş ve daha sonra örgütsel bakımdan yeni bir sistem arayışı içine girilmiştir. Nitekim 1941 yılında İngilterede kabul edilen ‘’Beveridge planı’’ sosyal güvenliğin tek bir kamu örgütü aracılığı ile uygulanması fikrini ortaya çıkarmıştır. Kurulacak olan bir kamu örgütü tüm risklere cevap verebilecek niteliktedir. Ancak, böyle bir örgütün kurulabilmesi için var olan sosyal güvenlik rejimlerinin parça parça ya da uzun dönemde birleştirilmesi gerekir. Kıta Avrupası ülkelerinde risk ilkesi sistemi ile karşılanacak (iş kazası ve meslek hastalıkları, analık, yaşlılık, ölüm gibi) riskler, kendi aralarında teknik özelliklerine göre ya bir kurum ya da sandık kurma yolu genel olarak benimsenmiş ve kurulan kurum ya da sandıkların tamamı Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmıştır.
  • 10. Sosyal güvenlik ilkeleri ne derecede uygulanıyor?Anlatmaya gerek yok, resimler konuşuyor…#blacklivesmatter#stopfemicides Sosyal güvenlik ilkeleri ne derecede uygulanıyor? Anlatmaya gerek yok, resimler konuşuyor… #blacklivesmatter #stopfemicides
  • 11. Sosyal güvenlik sisteminin özellikleri ve amaçları Sosyal güvenlik sisteminin özellikleri ve amaçları ▶Sosyal güvenlik sistemi, toplum içinde yaşayan ve çalışan kişiler içindir; ▶Emekli, işsiz, yaşlı ve özürlü kişiler içindir; ▶Hastalık, yaşlılık, emeklilik, sakatlık ve işsizlik gibi sosyal risklerden kaynaklanan zorlukların etkilerini dengelemektedir. ▶Toplumda görmezden gelinen, dışlanan kişilerin yaşam standartlarının iyileştirmesine katkıda bulunur; ▶Ulusal kalkınma ve mutluluk için önemli bir aktördür; ▶Faydaları, uygunluk koşulları ve diğer yönleri kanunla tanımlanmıştır; ▶Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi için açık provizyon yapılır ki, bu genellikle bir güven fonu aracılığıyla yerine getirilmektedir; ▶Katılımcılar tarafından veya onların adına ödenen vergiler veya primlerle finanse edilir ya da ek finansman kaynakları sağlanır; ▶Sosyal güvenlik sistemi, tanımlanmış nüfusa hizmet eder ve katılım 2 şekildedir; birincisi zorunlu olmakta, ikincisi ise çoğu kişinin katılmayı seçmesine yetecek kadar yoğun bir şekilde sübvanse edilmek; ▶Yaşlı ve engelli kişileri, birikimlerini tüketebilecek hastalıkların masraflarına karşı korumak, bireylerin ve ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak; ▶Çocuklara sağlıklı ve güvenli büyüme şansı vermek.
  • 12. Sosyal güvenlik teknikleri:1. Geleneksel teknikler Sosyal güvenlik teknikleri: 1. Geleneksel teknikler ▶Bireysel Teknik: Tasarruf(Para Biriktirme) Tasarruf, gelecekteki bir harcama için bugünkü harcamalardan kaçınmayı ifade eder. Bu yöntem özel olarak sosyal risklerin ortaya çıkardığı sorunları çözmek için kabul edilmiş bir teknik olmamakla birlikte, değişik görünümleri de mevcuttur. Bankalarda mevduat hesabı açtırma, altın ve döviz satın alma, mülk edinme, özellikle sosyal güvenliğin yeterli bir güvence sağlayamadığı ülkelerde en sık başvurulan tasarruf yöntemleridir. Tasarruf, bazı yararlarına rağmen çok eksik ve özellikle sosyal güvenliğin çok eşitsiz bir aracı olmaktan öteye geçememiştir. Çünkü her şeyden önce tasarrufun ekonomik güvenliği sağlayabilmesi için kişilerin gelirlerinin bir bölümünü tasarruf edebilecek durumda olmaları gerekir. Bu nedenle yoksulların para biriktirme olanakları mevcut değildir. Oysa çok güç tasarruf edebilecek durumda olan bu kişiler, ekonomik güvencelerini sarsan tehlikelerden en çok zarar görenlerdir. Öte yandan para biriktirme, para değerinin istikrarını da zorunlu kılar. Aksi taktirde kişiler tasarruftan beklediği yararı göremeyebileceklerdir. Dolayısıyla tasarruf tamamen kişinin isteğine bağlı bulunan, sadece yüksek gelire sahip kişilerin korunmasında ve yeterli derecede para istikrarının bulunduğu ülkelerde önemli bir rol oynayabilir.
  • 13. Slide15 Sosyal güvenlik teknikleri- Başkalarının Katılımını Gerektiren Teknikler (Kolektif Teknikler) Kişisel teknikler sosyal güvenliği sağlamada daima yetersizdir. Ayrıca güvence düşüncesi de bireyin sosyal risklerin etkilerine doğrudan ve kesin olarak kendisinin katlanmamasını gerektirir. Bu nedenle yükün dağıtılması ihtiyacı belirdiğinde kolektif teknikler ortaya çıkmıştır. ▶Yardım Her çağda özel kişiler veya kamu kuruluşları yoksulların yardımına koşmuşlardır. Bu kapsamda öncelikle aile bireylerinin kendi aralarında yardımlaştıkları görülmektedir. Bir takım yararları bulunmasına karşın yardım tekniği bireylerin ekonomik güvencelerinin sağlanmasında uygun bir çözüm değildir. Zira yardımın yapılıp yapılmayacağı, bunun miktarı ve biçimi, yardımı yapacak kişinin karar ve isteğine bağlıdır. Ayrıca yardım isteyen açısından çoğu kez içinde bulunduğu durum onur kırıcı olarak kabul edilebilir. Bu itibarla, ne denli insancıl duygular ve dinsel düşüncelerle hareket edilirse edilsin yardım tekniği bireylerin sosyal güvenliğini sağlamada etkin bir yöntem değildir. ▶Hukuki Sorumluluk İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık gibi riskler karşısında bunun sorumluluğunu ekonomik yönden daha güçlü olan işverene yüklemek bir çare olarak görülmüştür. Bununla birlikte hukuki sorumluluğun doğması için aranan şartlar, bu yöntemin sosyal güvence sağlamadaki yetersizliğini de yansıtmaktadır. Gerçekten de sorumluluğun doğabilmesi için her şeyden önce üçüncü bir kişinin zarar verici eyleminin varlığı aranacaktır. Oysaki bireylerin yaşamları boyunca karşılaşacakları risklerin çoğu üçüncü kişilerin eyleminden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalık, yaşlılık vb. riskler bunlara örnek gösterilebilir. Ayrıca kusurun kanıtlanması ve sorumlu kişinin ödeme gücünün bulunması da gereklidir. Bu 9 itibarla sorumluluk hukukuna hakim geleneksel ilkelerden ötürü bu yöntemde kazaya uğrayan işçiye ekonomik bir güvence sağlamada başarılı olamamıştır.
  • 14. Slide33 Sosyal güvenlik teknikleri- Başkalarının Katılımını Gerektiren Teknikler (Kolektif Teknikler) ∎Yardım Sandıkları(Dernekleri) Yardımlaşma sandık veya dernekleri, üyelerinin güçleri oranında katıldıkları bir fondan, ileride muhtaç hale düşecek üyelerine yardım yapmak amacıyla kurulurlar. Ticari amaç taşımayan karşılıklı yardım derneklerinde risklerin yükü, karşılıklı yardım ilişkisine girenlerin tümü üzerine dağıtılmıştır. Anılan sandıklara, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve toplu tasarruf ilkeleri hakimdir. Yardım sandıkları, tasarruf ve yardım tekniklerine oranla sosyal güvence açısından daha başarılı sonuçlar vermiştir. Ayrıca Avrupa işçi hareketinin geçmişinde bu sandıklar tartışmasız büyük bir rol oynamışlardır. Yardım sandıkları işçi dünyasının dayanışmasını geliştirmiştir. En elverişli yasal ve psikolojik koşulların bulunduğu İngiltere’de dahi yaşlılık, uzun süreli hastalık gibi ağır riskler garanti edilmek veya bu garantinin sadece prim ödeyenlere değil fakat ailelerine ve hak sahiplerine de yayılmak istendiği zaman, yardım sandıkları yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte kimi ülkelerde zorunlu sosyal güvenlik rejimi yanında özellikle, hastalık ve yaşlılık sigortaları açısından ek yardım kurumları olarak varlıklarını korumaktadır. Yardım sandıkları ya da dernekleri, toplumun belirli bir grup ya da kesimini kapsaması, zorunlu olmaması, sağladığı yardımların yeterli olmaması bakımından gerçek bir sosyal güvenlik sistemi olarak kabul edilemezler. ∎Özel Sigortalar Özel sigortayı yardım sandıklarından ayıran en önemli fark ticari bir nitelik taşıması, dolayısıyla kar amacına dayanmasıdır. Sigortacı(şirket), sigortalılardan primleri toplar ve sigortalının bir tehlikeyle karşılaşması halinde ona belirli bir tazminat öder. Sosyal güvenlik için özel sigortadan yararlanma fikri öncelikle İngiltere’de 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu fikir İngiltere’de yoğun bir rağbet görmekle birlikte Avrupa ve Amerika’ya hızla yayılmıştır. Her şeye rağmen özel sigorta isteğe bağlı bir akit olduğu, zorlayıcılık karakteri bulunmadığı ve bununla uğraşan özel sigorta şirketlerinin esas gayesi kar sağlamak olduğundan birbirleriyle rekabete girişirler, ağır rizikolardan kaçınırlar, müşterileri arasında seçim yaparlar, bu nedenle özel sigorta gerçek anlamda sosyal güvenliğin dışında kalır. Ancak bu durum özel sigortaların sosyal güvenlik alanındaki kullanımını azaltmış değildir. Özellikle sosyal sigortaların sağladığı yardımların sınırlı olduğu ve kişilerin daha çok güvenliğe erişmek istedikleri ülkelerde, sosyal risklerin özel sigortalarla da desteklenme ihtiyacı doğmaktadır.
  • 15. Sosyal güvenlik teknikleri:2. Özgün teknikler Sosyal güvenlik teknikleri: 2. Özgün teknikler Geleneksel koruma tekniklerinin bireylerin ekonomik güvencelerini tam anlamıyla sağlayamaması, salt bu amaçla oluşturulmuş tekniklerin varlığını kaçınılmaz hale getirmiş, sosyal güvenlik sistemleri de bu özgün tekniklerle birlikte ortaya çıkmıştır. Tarihsel gelişim içinde sosyal güvenlik amacına yönelik teknikler çeşitli aşamalardan geçerek oluşturulmuştur. İlk aşamada geleneksel tekniklerden türetilmiş sosyal güvenlik teknikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, sosyal sigortalara ilişkin mevzuat karşılıklı yardım sandıklarına, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı işçilerin korunması, geleneksel sorumluluk hukuku ilkelerinden hareketle oluşturulmuştur. Bireylerin ekonomik güvencelerini daha etkin bir biçimde sağlama yönündeki gereksinim kendisini hissettirdikçe, geleceksel tekniklerin uyarlanması aşaması da yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak sosyal güvenliğin sağlanması bir amaç olup, günümüzde bu amacın gerçekleştirilmesinde sosyal sigortalar ile sosyal yardımlar ve hizmetler en önemli araçlardır. Sosyal sigortalar, sigorta tekniğine uygun olarak çalıştığı için primli rejim adıyla anılır. Sosyal yardım ve hizmetler ise ilgilinin herhangi bir katkısı bulunmaksızın kısmen ya da tamamen devlet bütçesinden yahut toplumdaki gönüllü kuruluşlardan sağlanır. Bu itibarla sosyal sigortalar primli, sosyal yardım ve hizmetler ise primsiz sosyal güvenlik rejimlerindendir. Bu kavramlara değinilmesi özgün sosyal güvenlik teknikleri hakkında bir fikir edinmek açısından yerinde olacaktır.
  • 16. Slide34 qSosyal Sigortalar Sosyal güvenlik tekniklerinin en gelişmiş ve yaygın olanıdır. Bir ülkede çalışanların maruz kalabilecekleri belli sosyal riskleri karşılamak amacıyla zorunlu olarak işçi ve işverenlerinde katılmasıyla devlet tarafından kurulan, örgütlenmiş bir kurum şeklinde ifade edilebilmesi mümkündür. Modern anlamda 110 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dünyada ilk kez Almanya’da Başbakan Bismarck döneminde kurulmuş olup, bu tarihten sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Sosyal sigortalar, katılımın zorunlu olması, devletçe örgütlenmiş olması, belirli sayıda riski kapsamına alması açılarından özel sigortalardan ayrılmaktadır. qSosyal Yardımlar Sosyal yardım muhtaç durumdaki kişilere sosyal gelir sağlanması anlamını taşır. İlk kez 19. yüzyılda yapılmaya başlanmış olan sosyal yardımlar, dünyada sosyal sigortalar kadar kapsamlı ve örgütlü değildir. Sosyal sigortalardan farklı olarak sosyal yardımlar, genellikle vergilerle finanse edilmekte, herhangi bir karşılığı olmaksızın gereksinim içinde olanları kapsamakta, tek yanlı olarak devlet tarafından yapılmakta ve yararlananlar mali katkıda bulunmamaktadırlar. Bugün Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemini esas itibariyle sosyal yardımlara dayandırmıştır. Sosyal yardımlar muhtaç olma koşuluna bağlı olduğundan, muhtaçlık durumunu yardımı yapacak resmi merciler takdir eder ve değerlendirir. Muhtaç asker ailelerine yardım, istiklal madalyası sahiplerine yardım, görevleri nedeniyle yaralanan yahut ölen bazı kamu görevlilerine yapılan yardımlar, sosyal yardımlara örnek olarak gösterilebilir. qSosyal Hizmetler Sosyal hizmet bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacını taşıyıp, bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını bir kısım hizmetler vererek gidermeyi hedefler. Sosyal hizmetlerde ilke, mal ve hizmet biçiminde yardımlar yapılmasıdır. Ancak sosyal hizmetlerde bazı koşullar altında kişilere para yardımı yapılabilmektedir. Söz konusu hizmetler daha muhtaç yaşlıların bakımı, kimsesiz çocukların korunması, yoksullara yardım yapılması gibi pek çok hizmetten oluşmaktadır.
  • 17. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nedir ve ne işe yarar: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nedir ve ne işe yarar: Sosyal Güvenlik Kurumu, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş devlet kurumudur. Genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşmaktadır. Temel amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, sigorta risklerine ve istatistiklerine dayalı, adil, etkin, mali açıdan sürdürülebilir olan modern standartlarda sosyal güvenlk sistemini yürütmektir. İşçilerin sağlığına yatırım yapmak, sosyal güvenliğin gelecekteki sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Böyle bir yatırım, bir sosyal güvenlik kurumunun misyonunun merkezinde yer alır. Bu nedenle kurum, sağlığı geliştirici rolünü üstlenmeli ve sigortalı nüfusu motive etmek ve dahil etmek için proaktif olarak çalışmalıdır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çerçevesinde “yerleştirme yaklaşımı” başarılı olmuştur. Bunda sağlığın teşviki çeşitli ortamlarda meydana gelir, ancak önemli olan farklı ortamlar arasında yaratılabilen karşılıklı ilişkilerdir. Bu nedenle işyeri ortamına, sosyal güvenlik kurumunun faaliyet gösterdiği topluluğun bir parçası olarak yaklaşılmalı ve kurumun bireyselleştirilmiş hizmetlerine ek olarak sunabileceği katma değer vurgulanmalıdır.
  • 18. Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri ∎SGK, sosyal güvenliğe ait olan konularda uluslar arası gelişmeleri izler ve değerlendirmeleri yapar. ∎Kendi kurumuna bağlı olan gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunar. Onları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir. ∎Sosyal güvenlik alanında kamu idareleri için iş birliği kurar ve koordinasyonu sağlar. ∎Bazı programları dikkate alarak sosyal güvenlik politikaları uygular. Bunlar; ulusal kalkınma politikaları ile yıllık uygulama programlarıdır. ∎Sosyal güvenlik politikalarının daha güncel, daha yeni, daha iyi olmasına yönelik çalışmalar yapar. ∎Yabancı ülkeler ile yapılacak olan sözleşmeleri yürütür ve bunlara ait çalışmalar yapar. ∎Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında kısa vadeli sigorta kolları ile, uzun vadeli sigortalı kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından ve genel sağlık sigortası kapsamından oluşmaktadır. ∎Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine, SGK kapsamında geçici iş görememezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş görememezlik geliri bağlanması, iş kazası sonucu veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması ve s. görevlerin yerine getirilmesi.
  • 19. Slide7 Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan sorunlar Türkiye örneği qNüfusun en yoksul kesimini oluşturan %14,77’lik kesim sosyal güvenceden yoksun olması; qÇalışan her 100 kişiden 34’nün; kadınların %44,5’i, gençlerin de %45,5’nin hiçbir sosyal güvencesinin olmaması; qDevletin Sosyal Güvenlik Sistemine katkısı OECD ülkelerininkinin altında; sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı %13,5 iken, bu yüzde OECD üye ülke ortalaması için %21’dir. qSistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altında olması; qDevletin tutarlı ve istikrarlı bir sosyal güvenlik politikası bulunmaması; qSosyal güvenlik kurumlarının kaynak sorunu ve sistemin finansman krizi içinde bulunması; qSosyal sigorta prim oranlarının yüksekliği; qEmeklilikte yaş haddi sorunu; qPrim tahsilatında etkinliğin sağlanamaması; qSosyal güvenlik yardımlarının yetersizliği; qFonların etkin kullanılmaması; qKayıtdışı istihdam ve kapsam sorunu; qSosyal güvenlik kurumları arasında koordinasyon ve işbirliği eksikliği
  • 20. Genel olarak sigorta kavramı Genel olarak sigorta kavramı Sigorta; önceden ödenen prim karşılığında bir kimsenin ya da bir şeyin yaşamı, sağlığı, hayatı, malları üzerine ileride karşılaşabileceği zararları gidermek için, sigorta işiyle uğraşan kurumlarla yapılan sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmesi sonucunda yaşanan herhangi bir kaza durumunda sigorta ettiren tazminat almaya hak kazanacaktır. Sigorta,insanların yaşamlarında karşılaşacakları zarar ve masrafa neden olan olayların sosyal ve ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyaçlarından doğmuştur. Gerçekten,insanlar birçok risklerle karşı karşıyadır. Hastalanırlar,işsiz kalırlar, kazalar sonucu sakatlanırlar ya da ölürler, eşyaları çalınır, evleri yanar ya da yaşamlarında büyük masraf yapmalarını gerektiren olaylar meydana gelebilir. İşte insanlar , bu gibi durumlara karşı önceden tedbir alma ihtiyacını duymuşlardır. Bu anlamda sigorta , geleceği güvence altına almak için kullanılan bir tekniktir. Teknik olarak gelişmesi de Sanayi Devrimi ile birlikte İngilterede başlamıştır. Bir başka anlatımla sigorta;kanun ve mukavele ile saptanan belirli bir riskin ya da aynı derecede tehdidi altında bulunan çok sayıdakı benzer olayların para birimi ile ölçülmesi ve istatistiki olarak kavranması mümkün hasarlarını birlikte karşılamak üzere bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir organizasyondur.
  • 21. Sosyal sigorta Sosyal sigorta Sosyal sigorta; sosyal güvenlik tekniklerinin en gelişmiş ve yaygın olanıdır. Bir ülkede çalışanların maruz kalabilecekleri belli sosyal riskleri karşılamak amacıyla zorunlu olarak işçi ve işverenlerinde katılmasıyla devlet tarafından kurulan, örgütlenmiş bir kurum şeklinde ifade edilebilmesi mümkündür. Modern anlamda 110 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yüzyılı aşkın bir geçmişi bulunan sosyal sigortalar, Sanayi Devrimi’nin büyük ölçüde ortaya çıkardığı meslek risklerine karşı belirli esaslar içinde iş gününü korumak ihtiyacının zorunlu bir sonucu olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü düzeye ulaşmışdır. Dünyada ilk kez Almanya’da Başbakan Bismarck döneminde kurulmuş olup, bu tarihten sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Sosyal sigortalar, katılımın zorunlu olması, devletçe örgütlenmiş olması, belirli sayıda riski kapsamına alması açılarından özel sigortalardan ayrılmaktadır. Sosyal sigorta, sosyal güvenlik sistemlerinde kullanılan üç yöntemden biri olup, finansmanı; sigortalı, işveren ve devlet katkılarından oluşan primlerle karşılandığı için primli sosyal güvenlik sistemi olarak da adlandırılmaktadır
  • 22. Sosyal sigortanın amacı ve önemi Sosyal sigortanın amacı ve önemi vSosyal Sigortanin temel amacı bireyleri karşılaşacağı sosyal risklere karşı korumak ve bu risklerle karşılaştıkları zaman etkileri en aza indirmektir. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir. Sigorta şirketlerinin prim üretimlerinin büyük bir kısmı araç sigortalarından gelmektedir. Sigorta yaptırmak deyince ilk olarak insanların aklına araçlarını sigortalatmak gelmektedir. Fakat hayatın tüm risklerine karşı önlem almak, herhangi bir kaza anında destek almak ve süreci en kısa ve kolay bir şekilde atlatmak her zaman önemlidir. Sigorta yaptırarak bir kazada veya faciada can kaybını önlemek belki imkânsız olabilir fakat en azından sigorta sayesinde geride kalan yaşamlar güvence altına alınabilir. vHayatta yaşanabilecek birçok riske karşı çeşitli sigorta türleri bulunmaktadır. İnsanlar arabalarını korumak için kasko sigortası, evlerini güvence altına almak için konut sigortası, sağlık masraflarını kapsam altına almak için özel sağlık sigortası, depreme karşı DASK, trafikte karşı tarafa verilen zararları karşılamak için trafik sigortası, birikim yaparak gelecekte riskle karşılaşma durumunda güvence olması için bireysel emeklilik vs. gibi birçok sigorta çeşidi bulunmaktadır. Tüm bu sigorta çeşitleri aslında yaşanabilecek her türlü riske karşı alınması gereken önemli önlemlerdir. Yaşanabilecek tüm riskleri kişiler kendilerine uğramayacağını düşünebilir fakat tüm riskler her an her yerde karşılarına çıkabilir. vRisk yaşamayacağını düşünerek sigorta yaptırmamak yanlış bir düşünce olabilmektedir. Ani bir hasar durumunda hem manevi hem de maddi yönden sıkıntı çekilebilir. Fakat sigorta olası risklere karşı önlem aldığı için herhangi bir risk durumunda kurtarıcı olacaktır.
  • 23. Sosyal sigortanın temel ilkeleri Sosyal sigortanın temel ilkeleri ѴDevlet sosyal sigorta koşullarının ve prosedürlerinin yasal olarak belirlenmesi. Ѵİş sözleşmesi koşulları altında çalışan kişiler, yaratıcı faaliyette bulunan kişiler, tüzel kişi olmayan girişimciler için devlet sosyal sigortasının zorunlu karakteri. ѴSosyal sigorta fonlarından devlet sosyal sigortası kapsamında yasal olarak belirlenen ödemelerin zorunluluğu. ѴDayanışma ve sübvansiyonlu finansman. ѴDevlet, sigortalı kişilerin haklarını garanti eder. ѴAsgari düzeyde yaşam için temel sosyal ödemelerin sağlanması (örneğin emekli aylıkları vb.) ѴSosyal sigorta varlıklarının amaçlarına göre kullanılması. ѴZorunlu devlet sosyal sigorta sisteminde eşit haklar verilmesi ve tarafların eşit temsili. ѴKar amacı gütmemek. ѴBütün sosyal riksleri kapsama zorunluluğu. ѴPrimli sistem olarak yürütülme ve b.
  • 24. Özel ve sosyal sigorta arasındaki farklar Özel ve sosyal sigorta arasındaki farklar qSosyal sigortalarda organizasyonu genelde devlet üstlenmişken; özel sigortalarda bu organize, özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılmaktadır. Ancak sigortacının kamu hukuku veya özel hukuk tüzel kişi olması, uluslararası alanda, her iki sigorta kolunu birbirinden ayırmaya yeter bir kriter değildir.. qSosyal sigortaların iradi olmayan, mecburi sigorta mahiyetinde olması, kaynağını kanundan alması yanında, özel sigortalar, iradi sözleşmeler olup kaynağını yine de kanundan almaktadırlar. Her iki sigorta şeklinin, istisnai olarak zorunlu ve ihtiyari olanları da vardır. Geçmişte özel sigorta ile sosyal sigortayı birbirinden ayıran kriter, zorunlu veya ihtiyari olması durumuna bağlı idi. Bugün bu kıstas ortadan kalkmıştır. Ülkemizde ve birçok memlekette özel sigortaların bir kısmı için sigorta yapma zorunluluğu getirilmiştir. SMK. 29. maddesinin 2. fıkrasına göre «Bakanlar kurulu kamu yararı açısından şahıslara ve topluma zarar ika edebilecek her çeşit meslek ve faaliyetlere karşı teminat oluşturması maksadı ile gerekli gördüğü sigorta türlerini mecburi hale koyabilir.» qSosyal sigortalarda teminat altına alınan riskler, kural olarak, özel sigortanın karşıladığı risklerden farklıdır. Zira sosyal sigorta risklerinin aktüeryal hesaplara göre tespiti daha güçtür. Bu riskler, hastalık, meslek hastalığı, işsizlik, iş kazası, maluliyet, ihtiyarlık, ölüm, analık olarak sayılır. Ancak bu aktüerya hesaplarına göre tespit edilen risk primleri ile iki sigorta çeşidini birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Sosyal sigortalar ölçülemeyen rizikoları da teminat altına alırken, özel sigortaların ölçülebilen rizikoları teminat altına alması kuraldır. qSosyal sigortada toplanan primlerle o yıl içerisindeki rizikolar karşılanır. Bu itibarla sosyal sigortalarda dağıtım sistemi esas alındığından, genç nesiller yaşlı nesilleri desteklemekte ve genç nesillerin ileride karşılıksız kalmaları ihtimâli de bulunmaktadır. Sosyal sigortanın bu açıklarını devlet kapatmaktadır. Hâlbuki özel hayat sigortaları fonlama esaslarına göre çalışır. Sigortalıdan tahsil edilen primlerle bu sigortalıya dönecek sigorta bedeli arasında denge tesis edilmiştir. Bu itibarla özel sigorta müesseselerinin aktüeryal bilançolarında, nazarî olarak açık yoktur. Bu gibi sigortalara da zaman içerisinde "devlet garantisi" sağlanmıştır.
  • 25. Slide31
  • 26. SSK ve SGK arasındaki farklar SSK ve SGK arasındaki farklar §Açılımı Sosyal Sigortalar Kurumu olan SSK, 1946 yılı itibarıyla İşçi Sigortaları Kurumu olarak kurulmuş olup 1964 yılı itibarıyla da ismi Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değişmiştir. SSK hizmetlerinin oluşmasındaki temel amaç, işçilerin kaza, hastalık, yaşlılık gibi hallerde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmektir. §SSK primleri ile işveren, işçinin emekli olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi adına Sosyal Sigortalar Kurumu’na her ay belirli bir meblağ yatırır. Bu meblağ işçinin brüt ücretine göre belirlenir ve işveren tarafından düzenli olarak ödenmesi şarttır. §SSK primi yalnızca bir işverene bağlı olarak çalışan işçiler için ödenen bir sigorta primidir. Kendi namına çalışanlar ya da kamu kurumunda çalışan kişiler farklı sigorta kollarından faydalanırlar. SSK primi ödenen işçilerin hak kazandığı sağlık hizmetlerinden, o işçinin eşi ve ailesi de faydalanabilir. Belirlenen prim gün sayısı dolan işçi ise emekliliğe hak kazanır. §SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu, 2006 yılı itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleşmesi ile oluşmuş bir kurumdur. 5510 sayılı yasa ile, tüm sigorta kollarında bulunan çalışanlar tek bir kurum aracılığıyla sigorta primlerini takip edebilir hale gelir. §Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında her sigorta kolu farklı isimlendirilir. SSK olarak bilinen ve bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin sigorta kolu 4A, kendi nam ve hesabına çalışmakta olan kişiler yani Bağ-Kur’lular için sigorta kolu 4B ve kamu kurumlarında çalışan ve Emekli Sandığı’na tabii olan kişilerin sigorta kolu ise 4C olarak isimlendirilir. §Hangi tür sigortaya sahip olursanız olun sigorta priminiz, aylık brüt kazancınız üzerinden devletin belirlediği oranlarda kesilerek elde edilir. Gelir düzeyiniz arttıkça aylık prim ödemeleriniz de aynı oranda artar.
  • 27. SGK'da 4A, 4B ve 4C arasındaki farkları nelerdir? SGK'da 4A, 4B ve 4C arasındaki farkları nelerdir? 4A, 4B ve 4C, Türk vatandaşı olan ve çalışma hayatında yer alan kişilerin sosyal güvencelerden yararlanabilmesini sağlayan sistemlerdir. •4A terimi prim ödeyen kişiler için kullanılmaktadır. İş yerlerinde sözleşmeli bir şekilde çalışan kişiler SGK'da 4A kapsamında yer almaktadır. 4A kapsamında çalışan kişiler e-devlet üzerinden ya da SGK adresinden primlerini öğrenebilmektedir. Vatandaşların emekli olabilmeleri için 4A primleri oldukça önemlidir. •4B önceden Bağ-Kur ismi ile bilinmekteydi. Bu sisteme kayıtlı olan kişiler kadrolu grupta yer almaktadır. İlk defa 4B'ye kayıt yaptıracak olanların öncelikle KPSS sınavına girerek kamu kurumlarında kadrolu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. KPSS sınavından yeterli puanı alan kişiler bilgisayar ortamında atamaları yapılır ve görev yerlerine gönderilirler. •4C eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır. Bu kişiler Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu görevlerde, belirlenen ücretler dahilinde ve kişi sınırı bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir. •Şirketlerin onlarca çalışanı için sigorta primleri ve diğer bildirimleri takip etmesi bazen çok zaman alabilir. Çalışan sayısı fazla olan kurumlar başta olmak üzere şirketlerin tümü için, ihtiyaca uygun olarak tasarlanmış insan kaynakları programı ile tüm personel takibinizi kolayca sağlayabilirsiniz. 4A, 4B, 4C hizmet dökümü, SGK’ya bağlı olan kişiler için 4A, 4B, 4C olacak şekilde sigorta ve prim bilgilerini barındıran evraktır. 4Ahizmet dökümü ile önceki sistemde SSK’ya bağlı olarak çalışan ve şuan bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler sigortalarının başlama tarihini, prim miktarlarını, toplam prim ödeme gün sayısını görebilirler. 4B hizmet dökümü ile kendisine isteğe bağlı sigorta yaptırarak prim ödemesi gerçekleştiren kişiler, prim ödeme sürelerini, tutarlarını ve emeklilik için gerekli gün sayısını görebilirler. Aynı şekilde prim bilgilerine ve ödeme durumuna ulaşmak için 4C hizmet belgesinden devlet memurları yararlanabilirler.
  • 28. Sosyal güvenlik numarası Sosyal güvenlik numarası Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) çalışanları için oldukça önemli olan Sosyal Güvenlik Numarası Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta hizmeti alan tüm vatandaşların, sigorta durumlarını öğrenmelerini, primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını, emeklilik ile bilgileri edinebilmeleri sağlayan numaradır. Sosyal Güvenlik Numarası sorgulaması yani tescil kaydı tespiti ise kurum üzerinden hizmet alan kişilerin sigorta numarasını öğrenmek için gerçekleştirdiği işlemdir. Bu numaranın bilinmesi oldukça önemlidir. Sigortalılık halleri ile ilgili tüm işlemlerde sorulan ve gerekli olan bu numara online işlemler için de şarttır. İlk başta SSN, sosyal güvenlik meselelerine ilişkin olarak bireyleri izlemek için oluşturulmuştu. Bununla birlikte, zamanla, temelde vergi ve diğer amaçlar için bir anlamda ulusal kimlik numarası haline geldi. Örneğin SSN banka hesabı açmak, kişisel krediye başvurmak, sağlık sigortası vb. hizmetler için kullanılabilir. Sosyal güvenlik numarasını, Türkiye'deki TC kimlik numaranıza benzer bir numara gibi düşünebilirsiniz.Amerika'da aldığınız SSN numarasını ömür boyu kullanabileceksiniz , bir daha Amerika'ya gitmeyecek olsanız dahi sadece size ait olacak bir numaradır. Bu program kapsamında kazanacağınız en önemli kazanımlardan biri bu numara olacaktır. Work and travel programı için de çok fazla önem taşımaktadır. Sosyal güvenlik numarası başvurusu yapmadan yasal bir çalışan olamazsınız, Çalışacağınız işyerinin Sosyal Güvenlik Numaranızı alana kadar size maaş ödese dahi bunu nakite çevirmek için bu numaraya ihtiyacınız olacaktır.
  • 29. Sosyal sigorta numarası- Azerbaycan örneği Sosyal sigorta numarası- Azerbaycan örneği ∎Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı bir proaktif hizmet- ilk kez işe alınan kişilerin proaktif kurallar kapsamında sigortalanır sigortalanmaz kayıt hizmeti sunma hizmetine başlamıştır. Böylece ilk kez çalışanlarla ilgili iş sözleşmesi bildirimleri ‘’İş sözleşmesi bildirimi’’ altsistemine girilerek kayıt altına alınmakta ve sosyal sigorta numaraları otomatik olarak kişilere aktarılmaktadır. ∎Bakanlığın Halkla İlişkiler şubesi tarafından verilen kurallar uyarınca, daha önce işe alınan sigortalı işçinin tescili için ‘’sigortalının çevrimiçi tescili’’ e-hizmetinden yararlanıyor veya bir kağıtta müracaat ve diğer belgeler Bakanlığa bağlı Sosyal Koruma Fonuna sunuluyordu. Daha sonra hazırlanan evraklar incelenmiş ve sosyal sigorta numarası ve bu numara ile sigortalı adına şahsi hesap açılıyordu. ∎Yenilenmiş hizmette ise artık bu uzun prosedürlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Çalışan, iş sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren bir SSN’e sahip oluyor. Kalıcı SSN’le birlikte, kişinin muhasebe sisteminde de bir kişisel hesabı oluşturuluyor. Bu nedenle, sosyal sigorta sisteminin bir katılımcısı olarak, bu hesap bireyin gelecekteki sosyal güvenliği için emeklilik sermayesi biriktirme fırsatı sağlar.
  • 30. Slide19 Sosyal güvenlik destek primi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında her sigorta kolu farklı isimlendirilir. SSK olarak bilinen ve bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin sigorta kolu 4A, kendi nam ve hesabına çalışmakta olan kişiler yani Bağ-Kur’lular için sigorta kolu 4B ve kamu kurumlarında çalışan ve Emekli Sandığı’na tabii olan kişilerin sigorta kolu ise 4C olarak isimlendirilir. SGDP belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir. Sigortalıların emeklilik sonrası çalışmaları, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirilmektedir. Emeklilik sonrası belirtilen şartlarla çalışmaya başlayan sigortalıların prime esas kazançları üstünden, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmaktadır. Çalışanın prime esas kazanç toplamı dikkate alınarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi; %2’lik Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı, %22,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı ve %7,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı olmak üzere toplam %32’dir. Hangi tür sigortaya sahip olursanız olun sigorta priminiz, aylık brüt kazancınız üzerinden devletin belirlediği oranlarda kesilerek elde edilir. Gelir düzeyiniz arttıkça aylık prim ödemeleriniz de aynı oranda artar. SGK kapsamında bulunan tüm sigorta kolları için emeklilik yaş ve prim ödeme gün sayıları birbirinden farklı olabilir. Emeklilik koşulları ve primlerinizi e-Devlet kapısı üzerinden takip edebilmeniz mümkündür. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabileceğiniz e-Devlet kapısı üzerinden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümünüzü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. SGK Hizmet Dökümü üzerinde bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir: ⍟Sigortanız ile ilgili temel bilgiler, ⍟Sigortalı olarak ilk kez işe girdiğiniz ve çıktığınız tarihler, ⍟Sigortalı olarak çalıştığınız gün sayısı, ⍟Sigorta kapsamında çalıştığınız döneme ait hizmetleriniz, ⍟Sigortanızın hangi aylarda yattığı, ⍟Hangi ay ne kadar prim yatırdığınıza dair bilgiler, ⍟Çalıştığınız şirketin bilgilerini hizmet dökümünde bulabilirsiniz. Anayasanın 60. maddesinde yer alan “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” şeklindeki anayasal düzenleme çerçevesinde değerlendirildiğinde; herkesin sosyal güvenlik hakkından yararlanabilmesi bakımından sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu; bu bağlamda, itiraz konusu kuralın, Anayasanın 60. maddesinde sözü edilen tedbirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, sosyal ve ekonomik haklar alanında Devlete yüklenen görevlerin, Anayasanın 65. maddesinde belirtildiği biçimde mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirilebileceğinden SGDP uygulamasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.
  • 31. Slide20 Sosyal sigorta primi Sosyal devletlerde çeşitli sigorta sistemleriyle vatandaşların sağlık hizmetleri almaları ve emekli olmaları sağlanmaktadır. Bu sayede kaza, hastalık, yaşlılık gibi durumlarda yaşanabilecek bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanır. SSK primleri ile işveren, işçinin emekli olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi adına Sosyal Sigortalar Kurumu’na her ay belirli bir meblağ yatırır. Bu meblağ işçinin brüt ücretine göre belirlenir ve işveren tarafından düzenli olarak ödenmesi şarttır. SSK primi işverenin çalışanlarının emekli olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için yatırması gereken meblağın adıdır. Kendi namına çalışanlar ya da kamu kurumunda çalışan kişiler farklı sigorta kollarından faydalanırlar. SSK primi ödenen işçilerin hak kazandığı sağlık hizmetlerinden, o işçinin eşi ve ailesi de faydalanabilir. Belirlenen prim gün sayısı dolan işçi ise emekliliğe hak kazanır. Bu meblağın her ay işveren tarafından ödenmesi gerekir ve hesaplanması için çalışanın aldığı brüt ücret baz alınır. Ödenmesi gereken prim miktarları düzenli olarak zamlanır. Örneğin, Japonyada Sosyal sigorta primleri, maaşlı bir işçinin aylık maaşından düşülür. Emeklilik ve sağlık primleri, 'standart maaşın' yüzdesi olarak hesaplanır. Standart maaş, çalışanın aylık tazminat tutarı esas alınarak belirlenir ve sosyal sigorta bürosu tarafından sağlanan tabloya göre belirlenir. Standart maaş sınırlıdır.
  • 32. Sosyal güvenlik & sosyal sigorta primleriaralarındaki farklar Sosyal güvenlik & sosyal sigorta primleri aralarındaki farklar Sosyal Sigortalar Kurumu, yani SSK, yalnızca bir işverene bağlı çalışmak kaydı ile gelir elde eden kişilerin sigorta primlerini kapsar. Bu çalışanların sigorta primi ödemelerinden işveren sorumlu olur. İşveren her ay işçinin brüt ücreti üzerinden belirli bir oranda yapılan kesintiyi SSK primi ödemesi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na öder. Ancak, yeni sistem ile birlikte tüm kafa karışıklıklarını giderebilmek maksadıyla sigorta kollarının tamamı SGK çatısı altına toplanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, yani SGK, bünyesinde farklı çalışan tiplerine ait sigortaları birlikte barındırır. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı artık ayrı ayrı birimler olmaktan çıkarak hepsi SGK çatısı altında birleşir. İşveren adına çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan ve kamu kurumunda çalışan ayrımları hala devam etmekle birlikte hepsine ait sigorta kolları SGK üzerinden yürütülür. Bu şekilde, hangi sigorta türüne dahil olursanız olun sigorta primlerinizi ve prim borcu gibi bilgilerinizi tek alanda, yani SGK üzerinden sorgulayabilirsiniz
  • 33. Slide37 Teşekkürler Ayten AHMEDOVA Fidan MEMMEDOVA Nergis MURATLI
  • 34. Slide23 https://kolayik.com/ikutuphane/sgk-veya-ssk-primi-nedir/ https://www.mikrox.com.tr/ssk-sgk-primleri-nedir-ssk-primi-nasil- hesaplanir/#:~:text=SSK%20primi%20i%C5%9Fverenin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n%20emekli,prim%20miktarlar%C4%B1%20d%C3%BCzenli%20olarak%20zamlan%C4%B1r. https://datassist.com.tr/sosyal-guvenlik-destek-primi- nedir/#:~:text=SGDP%20belirli%20ya%C5%9F%2C%20sigortal%C4%B1l%C4%B1k%20s%C3%BCresi,%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20halinde%20kendilerinden%20al%C4%B1nan%20primdir. https://www.htm.co.jp/payroll-social-insurance-practices-japan.htm https://socialsecurityworks.org/2020/10/13/nine-guiding-principles-of-social-security/?__cf_chl_captcha_tk__=7a2b57fa0abc7aebf5fca5d563f8faf10b3a2ba4-1621244112-0-AS7WwCAnYnC69XWejX3Is3dgfis_vG_axCQQB35Rvlm0X6z- zGMetGJaI6qWzI-QU2QqET67upnF7UdOa14VfG8X95j-IXTlGKsvO84WxwDKzQV2IX_dDBiwJvjKuPm2hTE9lPI470FGCS5_ICssnI-e-OYyszQcRweTsHKx2ozUn8tW_S9fGHOmmgJ4LB0bG2p3- WulU50InK2wgWq4XcABbKiQyUy43SCgx2eH2kzRSr79D9ynZYE39bfCpDOZ9ELqFYSw1HXYj6- 1RFVN6yshy8zTJBg99o5Ls4rcoGlHiwmrq_HfkkzUofx7aedh03h6WWfDMssaDZ3zvm87kak4rMWRCAkmaZv2YWPco5L9VTPQkaOLIqDvWSyWFovUbh8e8dmyTRLT7uCGIjSBN_mxd8JTSP3HcRjetZfjMOkrONfxPjWjc2ll8v- MAOE4LGM5MgM4iZCr3Cg6qPa8Y6BVonCXC1vdqJxZs55KxuDFPXRPyMAWm57czRojwiKiyHyBlQOZ0tDm52KAI7VyTPu3olXtPqBpxkAvwhzIzn6IyvGcLH546SmaVqsDwmGHCZgflQe0QSdrviWcmxY2LnxtwrLUmfUPzS1rO3mzfZzau6Tn5HXkmUjJi Jofl8mNQUTPSWXkOXg27rwEmmM_Iq_AcX2l3nGzNCsW8OC-ZnIwtC6SnnbtfZHYtp38heLUG7j2J61kc8zoi4EYGDN6A_Eg9yWFVlHJ04f_z_xYfY9WfIO0yJKksbb9ees3C45V2w https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282896 https://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/universality-of-protection/ https://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/ https://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/dignity-and-autonomy/ https://amerikadasirket.com/ssn-sosyal-guvenlik-numarasi-nedir-basvurabilir-miyim/ https://www.sozcu.com.tr/2020/sigorta/sosyal-guvenlik-numarasi-nasil-ogrenilir-4a-ssk-4b-bag-kur-ya-da-4c-emekli-sandigi-sosyal-guvenlik-numarasi-nedir-2szcu- 5571090/#:~:text=Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Kurumu'na%20ba%C4%9Fl%C4%B1,d%C3%BCzenli%20olarak%20yat%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1p%20yat%C4%B1r%C4%B1lmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%2C%20emeklil ik https://grandedu.net/work-and-travel/sosyal-guvenlik-numarasi-nedir https://www.muhasibat.az/sosial-sigorta-nomresinin-verilmesi/ http://www.turkoglu.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu-sgk https://www.hesapkurdu.com/trafik-sigortasi/rehber/sigorta-nedir https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/52063/mod_resource/content/0/HAFTA%201.pdf https://www.isvesosyalguvenlik.com/sosyal-guvenlikle-ilgili-tanimlar/#:~:text=CEVAP%201%3A%20Sosyal%20g%C3%BCvenlik%3B%20gelirleri,g%C3%B6revini%20yerine%20getiren%20uygulamalar%20toplulu%C4%9Fudur https://iskenderuntso.org.tr/sosyal-guvenligin-onemi/ https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/282896 https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/50653/mod_resource/content/1/Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Teknikleri.pdf#:~:text=Sosyal%20sigortan%C4%B1n%20temel%20ilkeleri%3B,%E2%87%92%20Devletin%20garantisi%20alt% C4%B1nda%20olmas%C4%B1d%C4%B1r https://ww1.issa.int/guidelines/whp/174873 https://www.fool.com/retirement/2016/08/27/the-4-biggest-problems-facing-social-security.aspx https://www.genel-is.org.tr/turkiyede-sosyal-guvenlik-sisteminin-durumu-ve-sorunlar-raporu,2,18619#.YKS43aj7TIU https://www.researchgate.net/publication/307869871_The_basic_principles_of_the_state_social_insurance_system https://www.jagoinvestor.com/2020/04/insurance-principles.html https://www.sigortam.net/4a-4b-4c-sigortali-nedir#:~:text=Bu%20kapsamda%204a%20SSK%20prim,ba%C4%9Fl%C4%B1%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20devlet%20memurlar%C4%B1n%C4%B1%20kapsar. https://www.posta.com.tr/sigortada-4a-4b-ve-4c-nedir-4a-4b-4c-farklari-nelerdir-2249493 https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867965.pdf https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=18898#:~:text=Özel%20sigortalarda%20oluşabilecek%20risklere%20karşı,isteğine%20bırakılmayan%20bir%20teminat%20türüdür.&text=Sigortalı%20tarafından%20yatırılan%20p rimle%20finanse%20edilmektedir. https://kolayik.com/ikutuphane/sgk-veya-ssk-primi-nedir/ https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/102163/mod_resource/content/0/Ders%20Notu%207.pdf https://www.milliyet.com.tr/egitim/4a-4b-4c-nedir-kimleri-kapsar-sgkda-4a-4b-ve-4c-arasindaki-farklar-nelerdir-6469768 https://www.businessmanagementideas.com/human-resource-management-2/social-security/social-security/21131 https://courses.lumenlearning.com/boundless-economics/chapter/policies-for-reducing-poverty/ https://www.greemantoomey.com/purpose-function-social-security/ Kaynakça