UPLOAD

  110

  Açık ve Uzaktan Öğrenme-Kuramlar

  Published: November 08, 2020

  Açık ve Uzaktan Öğrenme-Kuramlar

  Comments

  Açık ve Uzaktan Öğrenme-Kuramlar

  • 1. Slide1 Açık ve Uzaktan öğrenme Danışman Doç.dr.Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan :Rukiye berna aksu
  • 2. Yeniliğin yayılımı kuramı (Değişim kuramı) Yeniliğin yayılımı kuramı (Değişim kuramı) Yeniliklerin yayılması kuramı yeni fikirlerin, teknolojilerin nasıl yayıldığını anlatan bir kuramdır. Kuram belli bir zaman üzerinden insanları yenilikler ile bağlarını incelemektedir. Ve onları sınıflara ayırmaktadır. Everett Rogers’ın 1962 yılında ‘Yeniliklerin Yayılımı ‘başlıklı çalışmasını yayımlaması ile akademik tartışmalara girmiştir.
  • 3. Slide3 Rogers’a göre yeniliklerin yayılması kuramının diğer iki temel kaynağı İngiliz ve Alman antropologlardır. Yayılmacılar olarak tanımlanan bu yaklaşımlar “bir toplumdaki değişimi diğer bir toplumdaki değişimin başlamasının sonucu olarak kabul eden antropolojik yaklaşıma sahip olarak görmüşlerdir.
  • 4. Slide5
  • 5. Slide9 •Everett Rogers’a göre bu beş nitelik; yeniliklerin kabul varyasyonlarını 49 ile 87 oranında belirlemektedir. Bu beş temel nitelik odak grup tartışmaları ve proje değerlendirmeleri için değerli bir kontrol listesi çerçevesi sunmaktadır. Bu nitelikler ürün veya davranış geliştirirken ele alındığında zayıf yönleri belirlemede de yardımcı olabilmektedir.
  • 6. Slide4
  • 7. Slide7 •Yeniliklerin yayılımı kuramı, bir yeniliğin yayılımındaki başarını, onun % 100 kabulüne bağlamaktadır. Grup üyelerinin tamamında başarı yayılımı gözlenmezse başarısızlık olarak nitelendirilmektedir. Çoğu zaman yeni fikirler, teknolojiler ve uygulamalar eskisi ile bir yer değiştirme ilişkisine girmez, bunun yerine bir eklemlenme ilişkisi yaşarlar. Yeniliklerin yayılımı kuramı genellikle sağlık ve tarım planlanması gibi kamu politikalarının uygulanması etrafında temellendirilmektedir.
  • 8. Slide8 •Kuram, yeniliğin her zaman iyi olduğu kanısının taşımaktadır. •Kuramın zayıf taraflarından biri de tek yanlı enformasyon akışına dayanması ve geri beslemeyi göz önünde bulundurmamasıdır.
  • 9. İkili kodlama kuramı (dual coding teory) İkili kodlama kuramı (dual coding teory) •Belleğin bir dili , diğeri ise sözel olmayan algıları temsil eden 2 alt bilişsel sistem olduğunu varsayar. Allan Paivio kuramın kurucusu olarak kabul edilir. •Odak noktası : bireysel deneyimlerdir. •Sözel birimler ardışık olarak düzenlenmelidir. •Sözel , imgesel sistemler birbirinden bağımlı ya da bağımsız olarak etkilenebilir. •Eş zamanlı algılanan birimlerin özellikleri birbirinden farklıdır. •Sistem içi ve sistem arası bağlar kesin değil , olasıdır.
  • 10. Kuramın ilkeleri Kuramın ilkeleri •Çoklu Temsil İlkesi : Bir ifadeyi resimle ve yazıyla anlamak sadece yazıyla açıklamaktan iyidir. •Özlülük \ Tutarlılık : Konuyla ilgisi olmayan ekler , öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Çoklu ortam sunuları açık ve öz olmalıdır. •Aşırılık İlkesi : Canlandırmanın sadece sözlü olanı , sözlü ve yazılı anlatımdan daha etkilidir. •Kuram bilişsel ve sistemsel düzeyde belleğin ,yapısal ve işlevsel bir dizi varsayımı üzerinde oluşmuştur.
  • 11. Gagne 9 adım kuramı Gagne 9 adım kuramı •Kuram Robert Gagne tarafından ortaya atılmıştır. •Gagne ’ye göre öğrenme hem ürün hem de süreçtir. •Öğrenme beyinde gerçekleşir. 9 adımın ilk 3 adımı giriş , 4, 5, 6, 7. adımları gelişme 8. ve 9. adımları sonuç olarak sayılabilir.
  • 12. 1.Adım dikkat çekme 1.Adım dikkat çekme
  • 13. 2. Adım Hedeften haberdar etme  2. Adım Hedeften haberdar etme •İçerik hakkında genel bilgiler verilmelidir. •Hedefin önce duyurulması yönetim mekanizmasını harekete geçirir. •Öğrencinin dersten sonra ulaşacağı hedefi bilmesi kullanacağı yöntem ve tekniği tasarlamasında yardımcı olur .
  • 14. 3. Ön bilgilerin hatırlanması  3. Ön bilgilerin hatırlanması •Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişte bu adım önemli rol oynamaktadır. •Bu adım öğrencinin neden – sonuç ilişkisi kurabilmesi açısından önemlidir. •Öğretmen öğrencideki bilgileri soru sorarak , tartışarak ortaya çıkabilir. •Öğrenme bu basamağın uygulanmasıyla hızlı ve kolay gerçekleşir.
  • 15. Slide15 •4. Uyarıcı Materyalin Sunulması •5. Öğrenciye Eşlik Etme ( Örnekleri beraber yapma , yardım etme ) •6. Davranışı Ortaya Çıkartma •7 Dönüt Alma ( olumlu ya da olumsuz cevap alma ) •Bu aşamalar 9 adım aşamasının Gelişme kısmını kapsamaktadır.
  • 16. Slide16 •8 ) Değerlendirme •9) Kalıcılığı ve Transferi sağlama •(Dersten hemen sonra test verme , öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama )
  • 17. Bilgiyi işleme kuramı  Bilgiyi işleme kuramı •İnsan zihninde neler olduğunu inceleyen kuramdır. •Bilgi nasıl alınır ? •Bilgi nasıl işlenir ? •Bilgi nasıl depolanır ? Sorularına yanıt arayan kuramdır.
  • 18. Slide18 •Bu kuramın temel öğretileri şunlardır ; Öğrenme ve performans aynı değildir. Öğrenilmiş şeyler performansa dönüşmek zorunda değildir. Bilgiyi yapılandıran , işleyen öğrencinin kendisidir. Öğrenci aktiftir. İçsel pekiştirme ön plandadır. Bilgiyi işleme kuramında öğrenme ; bireyin yeteneklerini , güdülerini , tutum ve tecrübelerini edindikleri ile etkilenen bir karar verme sürecidir.
  • 19. Slide19
  • 20. Yapılandırmacı oluşturmacı kuram  Yapılandırmacı oluşturmacı kuram Bilginin nasıl oluştuğunu açıklayan bilgi sistemidir. Ülkemizde 2005 pilot uygulama olmak üzere 2006’dan bu yana ülkemizin her yerinde kullandığımız eğitim kuramıdır. Kökenleri İlk Çağ felsefelerine dayanmaktadır. Vico’nun ‘’mutlak bilgi yoktur.’’ görüşü etrafında şekillenmeye başlanmıştır. Öğrencinin bilgileri kendi yaşantıları yoluyla elde etmesini savunurlar. Öznel bilgiler esastır. Öğretmen öğrencilere rehberdir.
  • 21. Slide21 •Tümdengelimsel ilerleyiş vardır. •Öğrenmeyi öğrenmektir. •Üç türü vardır : Sosyal Yapılandırmacılık Bilişsel Yapılandırmacılık Radikal Yapılandırmacılık Ülkemizde Radikal Yapılandırmacılık türü kullanılmaktadır.
  • 22. Slide22