UPLOAD

  6.9K

  Pazarlama Nedir?

  Published: December 04, 2018

  Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan (Uraz, 1978:2) pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktır.

  Comments

  Pazarlama Nedir?

  • 1. PAZARLAMANEDİR? PAZARLAMA NEDİR?
  • 2. PAZARLAMA NEDİR? PAZARLAMA NEDİR? Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan (Uraz, 1978:2) pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır.
  • 3. PAZARLAMA NEDİR? PAZARLAMA NEDİR? Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Birçok kişinin pazarlama kavramından anladığı birbirinden farklıdır. Pazarlama üzerine yazılmış bir kitapta (Tek, 1999:4-5), dar ve geniş anlamda pazarlama tanımları verilerek pazarlamaya ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılmaktadır.
  • 4. Pazarlamanın Tanımı? Dar anlamdaki pazarlama tanımlarında dağıtım yönlü, mülkiyet yönlü ve yönetimsel pazarlama tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Söz konusu tanımlarda pazarlama kavramındaki ağırlık noktaları önem kazanmaktadır. Geniş anlamdaki pazarlama tanımlarında ise bir işletmedeki işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır.
  • 5. PAZARLAMA NEDİR? Genel bir tanım olarak pazarlama; müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir (Walters, 1992:V). Cemalcılar (1983:12) ise pazarlamayı, “pazarlarla ilişki kurmak, insanların gereksinimlerini doyurmak amacıyla değişimi gerçekleştirmek” şeklinde tanımlamaktadır.
  • 6. Yaygın Kullanımlar Yaygın Kullanımlar Pazarlamaya ilişkin olarak en yaygın kullanılan tanım Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu tanımdır. Bu tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.
  • 7. (Cemalcılar, 1987:13) (Cemalcılar, 1987:13) 1 2 3 Pazarlama, insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir. Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir. Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur.
  • 8. (Cemalcılar, 1987:13) (Cemalcılar, 1987:13) 4 5 6 Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır. Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar. Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir.
  • 9. Pazarlamanın Tanımları Söz konusu tanım kuruluşun web sitesinde zamanı geldikçe güncellenmektedir. (American Marketing Association 2004) pazar fırsatlarını belirleme, kurumun pazardaki konumunu iyileştirmek için kaynakları rasyonel kullanmak, öncelikli hedef pazardaki payı artırmaktır.
  • 10. Pazarlamanın Tanımları Bir kurumun yönetim anlayışında pazarlama öğesi yer almalıdır. Bu anlayış ürünler üretilmeden önce, tüketicilerin gereksinimlerinin ve beklentilerinin öğrenilmesine önem verir.
  • 11.  “Pazarlama kavramı nasıl benimsenir?” “Pazarlama kavramı nasıl benimsenir?” Cemalcılar (1989:23) “pazarlama kavramı nasıl benimsenir?” sorusuna yanıt bulmaya çalışırken; kavramın benimsenmesindeki iki aşamadan bahsetmektedir: Bunlardan ilki, iyi bir bilgi sistemi kurmak; diğeri ise, uygun bir örgüt oluşturmaktır. İyi bir bilgi sistemi kurmaktaki amaç; pazarın gerçek gereksinim ve beklentilerini saptamak ve buna göre hareket etmektir.
  • 12.  “Pazarlama kavramı nasıl benimsenir?” Uygun bir örgüt oluştururken ise pazarlama kavramının tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesi sağlanmalı ve işletmenin eylemlerinin koordineli olarak gerçekleştirilmesi yolunda çaba harcanmalıdır.
  • 13.  “Pazarlama kavramı nasıl benimsenir?” TEŞEKKÜRLER