UPLOAD

  Elif Baysal

  İstanbul, Turkey

  42.7K

  Torasik Outlet Sendromu (Omuz Kapanı Sendromu)

  Published: August 07, 2018

  Torasik Çıkış Sendromu (TÇS) brakial pleksus, subklavian arter veya venin, torasik çıkış bölgesinden veya kostaklaviküler aralıktan geçerken kompresyona veya irritasyona uğramasına bağlı olarak gelişen boyun, omuz, kol ve eli etkileyen farklı semptomlar kompleksini tanımlamak için kullanılır.

  Comments

  Torasik Outlet Sendromu (Omuz Kapanı Sendromu)

  • 1. TORASİK OUTLET SENDROMU(OMUZ KAPANI SENDROMU) TORASİK OUTLET SENDROMU (OMUZ KAPANI SENDROMU) Fzt. Elif BAYSAL
  • 2. SUNUM PLANI SUNUM PLANI •Tuzak Nöropati •Anatomi •Torasik Outlet Sendromu •Değerlendirme •Tedavi •Literatür
  • 3. TUZAK NÖROPATİLER TUZAK NÖROPATİLER •Periferik sinirlerin vücudun bir segmentinden başka bir segmentine geçiş yerlerinde yer alan fibroosseöz tünelde sıkışması tuzak nöropati olarak tanımlanmaktadır. •Akut tuzaklanma üGeçici iskemi üNöropraksi •Kronik tuzaklanma Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri/ Dr. Gökhan BOZKURT/Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü,Tıp Fakültesi Nörosirürji Anabilim Dalı
  • 4. APERTURA THORACİCA SUPERİOR APERTURA THORACİCA SUPERİOR •Yanlarda 1.costanın iç kenarları •Önde sternum •Arkada ise 1.torakal vertebranın ön yüzü oluşturur.
  • 5. Slide111 •Trakea, •Özafagus, •A. Carotis Comminüs •A.Subclavia •V.subclavia
  • 6. SERVİKO-AXİLLER KANAL SERVİKO-AXİLLER KANAL •Önde:Kosto-klavikular ligament •Arkada:Skalen medius kası •Altta:1. kosta •Üstte:Klavikula
  • 7. M. SCALENİUS ANTERİOR M. SCALENİUS ANTERİOR En sık sıkışma bölgesi interskalenik üçgendir. Başa; Fleksiyon Lateral fleksiyon, boyun stabilizasyonu ve yardımcı solunum kası.
  • 8. BRAKİAL PLEKSUS BRAKİAL PLEKSUS •Alt pleksus lezyonu: Omuz, dirsek ve bilek ekstansiyonu korunur. •Parmak fleksiyon- ekstansiyonunda ve elin intrinsik fonksiyonları kayıptır. •Duyu kaybı: küçük parmak, yüzük parmağı ve ön kolun medialindedir.
  • 9. TORASİK OUTLET SENDROMU TORASİK OUTLET SENDROMU •Torasik Çıkış Sendromu (TÇS) brakial pleksus, subklavian arter veya venin, torasik çıkış bölgesinden veya kostaklaviküler aralıktan geçerken kompresyona veya irritasyona uğramasına bağlı olarak gelişen boyun, omuz, kol ve eli etkileyen farklı semptomlar kompleksini tanımlamak için kullanılır. •Brakial pleksus alt trunkus TORASİK ÇIKIŞ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE BAŞLANAN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ/FTR Bil Der J PMR Sci 2006;9(2):57- 62
  • 10. Slide18
  • 11. TARİHÇE TARİHÇE •TOS terimi ilk defa Peet tarafından 1956 yılında kullanılmış, •Skalenus antikus, kostoklavikular, hiperabduksiyon, servikal kosta, birinci kosta sendromu gibi isimler de verilmiştir. •David Roos ise 1964’de ilk transaksiller cerrahi girişimi uygulamıştır. Bu metod daha az travmatik olması nedeniyle daha sıklıkla uygulanmıştır. MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
  • 12. Slide22 •Nörojenik TOS (%90-95) üMotor/duyu bozukluğu (Klasik Nörojenik/Gerçek TOS) üTartışmalı Nörojenik TOS •Vasküler TOS (%5-10) üArteryel Oklüzyon üVenöz Oklüzyon •Mikst TOS (%20) NÖROJENİK TORASİK OUTLET SENDROMU/Hatice BODUR*, Halil UÇAN*, Osman Hakan GÜNDÜZ*, Gülseren KAYALAR AK*/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
  • 13. ETİYOLOJİSİ ETİYOLOJİSİ •Esas faktör bölge anatomisindeki darlık ve bunun üzerinden gelişen edinsel hastalıklar veya anatomik bozuklukların kompartmanlar üzerindeki mekanik kompresyonu ve nörovasküler yapılar üzerine doğrudan irritasyon etkisidir. •Normal gelişim ve büyüme sırasında vertebral kolon üst ekstremiteden daha hızlı büyür ve bu aşamada skapula, sinir ve damarları aşağıya doğru sürükler. •Obesite ve trapezius adalesi yaralanmasındaki gibi skapular destek azalırsa, skapulanın aşağı sürüklenmesi artar ve tuzaklanma ortaya çıkar. Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri/Dr. Gökhan BOZKURT Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
  • 14. Slide17 •Klavikula ve birinci kosta arasındaki açı değişiklikleri, kostaklavikular aralığın konjenital anormallikler ya da travmatik nedenlerle daralması, •Subklavian arter anevrizmasi ve tümörler, •Konjenital fibröz bandlar, •Fazla kosta, •1.kosta veya klavikula kırıkları, •Servikal travma ve spondilozis, •Humerus çıkığı, •Omuz ekleminin ani hareketleri. Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri/Dr. Gökhan BOZKURT Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
  • 15. EPİDEMİYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ •Torasik çıkış sendromu oldukça nadir rastlanan bir klinik durumdur (%0,3-0,7). •Halen tartışmalı olarak gerçek insidansı bilinmemektedir. •20-40 yaş grubunda, •Kadın/erkek oranı 4/1, •Müzisyenler. Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri/Dr. Gökhan BOZKURT Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
  • 16. Slide128
  • 17. NÖROJENİK TOS NÖROJENİK TOS •Nörojenik TOS’un sıklıkla motorlu taşıt kazalarında rastladığımız whiplash yaralanması gibi boynun hiperekstansiyon hareketiyle zarar görmesi, •İş yerinde uzun saatler bilgisayar başında oturmak gibi tekrarlayıcı hareketler nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.
  • 18. NÖROJENİK TOS NÖROJENİK TOS •Yalnızca C8/T1, hastalar gerçek nörojenik TOS’ olguları olarak düşünülür. •Gilliatt ve arkadaşları yılda yaklaşık 2000 ENMG yapılan laboratuvarlarında 15-20 yıllık deneyimlerinde yalnızca 40 kadar olgu gördüklerini bildirmektedirler. •Wilbourn ve arkadaşlarının deneyimi de benzerdir. Yılda 2500 ENMG olgusu ile 7 yıllık bir sürede yalnızca 12 olgu bildirmişlerdir. •Bu kadar nadir görülmesine karşın hekimler ve özellikle de vasküler cerrahlar nörojenik TOS tanısını sık koymaktadırlar. Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu/Levent ÖZGÖNENEL,1 Hüsniye ASLAN2
  • 19. Slide39 •En sık nörolojik semptom ağrıdır ve ağrı paterni aralıklı bir ağrıdan sürekli şiddetli bir ağrıya kadar değişebilir, •Ağrı sıklıkla boyun, omuz, kol, ön-kol ve ele uzanır, •Anterior göğüs ağrısı, • Tek taraflı oksipitofrontal başağrısı, •2. sıklıkta parestezi gelir, karıncalanma sıklıkla elde hissedilir, •Elde motor zayıflık, •İlerlemiş olgularda denervasyona bağlı periferik kaslarda atrofi, •El ve önkolun ulnar yüzünde hipoestezi veya hiperestezi oluşabilir. Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu/Levent ÖZGÖNENEL,1 Hüsniye ASLAN2
  • 20. Slide32 •Saç tarama, çamaşır asma, omuz üstü ağırlık taşıma ile ağrı ve güçsüzlük yakınması olabilir. •C8-T1: Ekstremitede ise kol ve ön kolun iç yarısında ve elin hipotenar bölgesinde ağrı hissedilmektedir. •4-5. parmaklar dirsek ve bileğin fleksör kaslarında güçsüzlük gelişir. •Elde (Gilliatt-Sumner hand) abduktor pollicis brevis kas atrofisi gelişebilir, daha az oranda interosseoz ve hipotenar kaslar etkilenir. •Fizik muayenede gerçek nörojenik TÇS’li hastada düşük omuz ve uzun boyun postürü vardır. Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu/Levent ÖZGÖNENEL,1 Hüsniye ASLAN2
  • 21. Slide35 •Brakiyal pleksusu geren çeşitli provokatif manevralar semptomları ortaya çıkarır. •Ağrı ve parestezi yaklaşık %95 olguda görülürken, motor semptomlar %10’dan az bir oranda görülür. •Psödoanjina: C8-T1’in superfisial liflerinin basısına bağlı bazı hastalarda, göğüs ön duvarı ve paraskapular bölgede atipik ve anjina pektorise benzeyen ağrı görülür. Bu hastaların koroner arteriogramları normaldir. Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu/Levent ÖZGÖNENEL,1 Hüsniye ASLAN2
  • 22. Slide115 1. Servikal patalojiler •Servikal strain, Whiplash sendromu, Servikal disk hernisi, Servikal spondiloz (osteoartrit), Servikal spinal ve foraminal stenoz, Servikal miyofasial ağrı 2. Omuz patalojileri •Rotator kaf sendromu) 3. Dirsek patalojileri • Medial epikondilit, Lateral epikondilit, Kubital tünel sendromu 4. Üst ekstremite nöropatileri •Median tuzak nöropatiler, Ulnar tuzak nöropatiler, Radial nöropatiler 5. Brakial pleksus patalojileri 6. Komplex bölgesel ağrı sendromu 7. Miyofasial ağrı sendormu 8. Fibromiyalji sendromu
  • 23. VASKÜLER TOS VASKÜLER TOS •Tek başına subklavian arter basısı olguların yaklaşık % 10’unda görülmesine karşın, •Subklavian ven basısı % 2 sıklıkla görülmektedir. MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
  • 24. Slide40 •Arteriyel basıda; •Genellikle tek taraflı Reynaud Fenemoni, •Elde soğuma ve solukluk, •Ağrı (claducatio intermitans); Üst ekstremitenin tekrarlayan hareketleri sonunda ortaya çıkar ve dinlenme ile hafifler, •Renk değişikliği, •Fonksiyon bozukluğu ve trofik bozukluklar, MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
  • 25. Slide108 •Parmak ucu iskemisi ve gangren, •Kollarda incelme ve kuvvet kaybı. •Uzun süre tedavisiz kalan hastalarda basının hemen distalinde gelişen poststenotik dilatasyon bölsesinde oluşan trombüslerin perifere atılması ile akut tıkayıcı periferik arter hastalıkları sık görülmektedir. MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
  • 26. Slide41 •Venöz basıda; •Ödem, •Venöz göllenme, •Renk değişikliği (morarma), •Dolgunluk artışı, kollateral dolaşım, •Paget-Schroetter Sendromu; Basıya neden olan yapılar varlığında kolun çok sık ve tekrarlayıcı kullanılması sonucu gelişir. •Torasik çıkıştaki kompresyona sekonder aksiller veya subklavian venin tromboze olmasıdır. Tromboz kolun akut şişliğine neden olur. MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
  • 27. DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME •Anamnez •İnspeksiyon •Palpasyon •Elektrodiagnostik Testler •Bozuklukların Değerlendirilmesi •Özel Testler •Özürlülüğün Değerlendirilmesi •Engelliliğin Değerlendirilmesi
  • 28. ANAMNEZ ANAMNEZ •Ana şikayetler? •Özgeçmiş? •Soygeçmiş? •Ne zaman başladı? •Prognozu? •Artıran aktiviteler? •Belirgin işaretler, motori duysal, mikst? •Dağılım, lokal, yaygın? •Otonomik bulgular? •Eşlik eden hastalık? •Aile, sosyal, mesleki? •Kullanılan ilaçlar? •Sistemik hastalık? •Madde bağımlılığı? •Sigara?
  • 29. İNSPEKSİYON İNSPEKSİYON •Cilt rengi •Deformite varlığı •Tırnak değişiklikleri
  • 30. PALPASYON PALPASYON •Isı artışı-azalışı •Hassasiyet •Sertlik •Kas gerginliği •Atrofi •Terleme artış-azalış •Ödem
  • 31. ELEKTRODİAGNOSTİK TESTLER ELEKTRODİAGNOSTİK TESTLER 1. MR 2. BT 3. PA ve Lateral Grafi 4. Doopler 5. Anjiografi 6. Venografi 7. EMG 9. Ultrasonografi* 1-2. Postural manevralar eşliğinde yapılan BT anjiyografi ve MR anjiyografi incelemeleri nörovasküler kompresyonun değerlendirilmesinde oldukça değerli tekniklerdir. 3. Kemik anormalliklerini saptamak için servikal IMAGING OF THORACIC OUTLET SYNDROME/Çağlar Uzun Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
  • 32. BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. MOTOR DEĞERLENDİRME •Manuel Kas Testi, •Dinanometre Ölçümleri, •Scapula stabilizatörleri olan; M. Serratus anterior, M. Trapezius, M.Rhomboideus Major-Minor, derin servikal fleksörler, rotator manşet kasları, abdominal kaslar, sırt ekstansörlerinin kas kuvvetleri değerlendirilmelidir.
  • 33. Slide109 •Ayrıca, elin kavrama kuvveti ve çimdikleyici kuvvetin ölçülmesi, intrinsik ve ekstrinsik kas kuvvetinin izlenmesi açısından önemlidir. •Bu kaslara ek olarak diyafragmanın kuvveti ve endüransı da değerlendirilmelidir. •Normal eklem Hareket Açıklığı, •Kas kısalıkları (m. Pektoralis majör-minör), •Kas Tonusu,
  • 34. Slide118 •Kas imbalansı •TOS’ta birçok semptomun temel kaynağıdır. •Başın ve omuzların önde, omuzların protraksiyonda olması skapula ve boyun çevresindeki kasların yapısını değiştirir. •Bu nedenle skapulanın pozisyonu detaylıca değerlendirilmelidir.
  • 35. Slide50 2. DUYSAL DEĞERLENDİRME •C7, C8 ve T1 •Hafif dokunma, •Hipoestezi, •Hiperestezi, •Sıcak-soğuk, •Vibrasyon, •Sivri-künt testleri sağlam tarafla karşılaştırılarak yapılabilir. •2 nokta diskriminasyonu (N:<6mm O:6-10mm Z:>10mm) •Basınç (Semmes Weinstein Monaflaman Testi).
  • 36. Slide51 3. ÖDEM VE ATROFİ DEĞERLENDİRMESİ •Çevre Ölçümleri •Volümetrik Ölçüm 4. OTONOMİK DEĞERLERNDİRME •Sudamotor Fonksiyon: Ter bezlerinin fonksiyonları boyalar kullanılarak değerlendirilir. •Kırışma Testi: 10 dakika 40 derece suya batırılmasına rağmen parmak kırışıklıklarının tam olarak ortaya çıkmaması. •Refleksler: Derin tendon refleksleri (biceps, triceps).
  • 37. Slide76 •5. AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ •Özellikle torakal bölge ve skapula çevresi •İstirahat ağrısı, myofasiyal ağrı sendromları için önemli bir bulgudur ve tedavide mutlaka dikkate alınmalıdır. •Görsel Analog Skalası, •McGill Ağrı Anketi, •Üst Ekstremite Ağrı Değerlendirmesi Anketi, •Servikal Brakiyal Semptom Anketi kullanılabilir.
  • 38. Slide52 6. POSTÜR DEĞERLENDİRMESİ •Torasik Çıkış Sendromu’nda lateral postür analizi özellikle önem taşır. •Başın öne tilti, omuzların protraksiyonu, torakal kifozun azalması, lumbal lordozun azalması, TOS’lu hastalarda öne çıkan değişikliklerdir. •Posterior scapula •7.SOLUNUM DEĞERLENDİRMESİ •Göğüs çevre ölçümleri (nötral, maksimum inspirasyon ve maksimum ekspirasyon), •Solunum tipini belirlenmeli, •Spirometre ile solunum fonksiyon testleri uygulanabilir.
  • 39. Slide55 8. FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME •Nine Hole Peg Test •Jebson El Fonksyon Testi •Purdue Pegboard Testi
  • 40. 9. KAVRAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 9. KAVRAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ LATERAL TİP KAVRAMA ÇENGEL TİP KAVRAMA
  • 41. Slide60 SİLİNDİRİK KAVRAMA KÜRESEL KAVRAMA
  • 42. Slide61 PALMAR KAVRAMA PARMAK UCU KAVRAMA
  • 43. Slide54 10. SÜRELİ TESTLER •Düğme İlikleme Hızı
  • 44. ÖZEL TESTLER ÖZEL TESTLER 1. ADSON TESTİ •Radiyal nabız palpe edilir. •Hasta başını test yapılan tarafa doğru lateral fleksiyon ve ekstansiyona getirir. •Bu sırada hastanın kolu 15 derece abduksiyona, dış rotasyona ve ekstansiyona alınır. •Hastadan derin bir nefes alıp tutması istenir, •Bu sırada nabzın kaybolması veya kola yayılan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, parestezi= + Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Kayseri, Türkiye
  • 45. Slide65 2. KOSTAKLAVİKULAR KOMPRESYON TESTİ •Hasta oturur pozisyonda radiyal nabız palpe edilir •Bu sırada hastaya omzunu aşağı ve geriye çekmesi, göğsünü öne protruze etmesi söylenir •Bu sırada nabzın kaybolması veya kola yayılan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, parestezi = + Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Kayseri, Türkiye
  • 46. Slide66 3. ROOS (EAST) TESTİ •Hasta oturur pozisyondadır. •Kollar 90 derece abdüksiyonda, dış rotasyonda ve hafifçe arkadadır. •Dirsekler 90 derece fleksiyona getirilir. •Hastaya üç dakika boyunca ellerini yavaşça açıp kapaması söylenir. •Normal kişiler bu testi hafif bir yorgunlukla tamamlar. •Boyunda veya boyundan kola doğru yayılan ağrı, ön kol ve parmaklarda parestezi hisseder veya testi tamamlayamadan kollarını aşağı indirir = + Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Kayseri, Türkiye
  • 47. Slide67 4. HİPERABDUKSİYON (WRİGHT) TESTİ •Radiyal nabız palpe edilirken •Eksternal rotasyon ve progresif (180 derece) hiperabdüksiyon yaptırılması •Bu sırada nabzın kaybolması veya kola yayılan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, parestezi = + Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Kayseri, Türkiye
  • 48. Slide68 5. ALLEN TESTİ •Hasta oturtulur. •Kol 90 derece abduksiyon, eksternal rotasyon ve dirsek 90 derece fleksiyonda •Baş karşı tarafa dönüktür. •Bu sırada nabzın kaybolması veya kola yayılan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, parestezi = + Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Kayseri, Türkiye
  • 49. ÖZÜRLÜLÜK DEĞERLENDİRMESİ ÖZÜRLÜLÜK DEĞERLENDİRMESİ 1. GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ •Barthell İndeksi •FIM 2. DEPRESYON •Beck Depresyon Ölçeği •Nothingham Sağlık Profili
  • 50. ENGELLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. YAŞAM KALİTESİ •Yaşam Kalitesi Formu (SF-36) 2. MESLEKİ DURUM 3. SOSYAL YAŞANTI
  • 51. TEDAVİ TEDAVİ •MEDİKAL TEDAVİ •CERRAHİ TEDAVİ •KONSERVATİF TEDAVİ
  • 52. TEDAVİNİN AMACI TEDAVİNİN AMACI •Vasküler problemi olan hastalar dışında hastaların çoğu öncelikle konservatif tedaviye gönderilir. •Klavikula ile 1. kaburga arasındaki mesafenin genişletilmesi, •Postürün düzeltilmesi, •Omuz kavşağı kaslarının kuvvetlendirilmesi, •Boyun kaslarının gevşetilmesidir.
  • 53. CERRAHİ TEDAVİ CERRAHİ TEDAVİ •TOS’ lu hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedavi ile başarıyla tedavi edilir. •Cerrahi girişime; üKompresyona bağlı komplikasyonların varlığında, üTolere edilemeyen ağrı, üUlnar sinir ileti hızının (UNCV) 60 m/sn’nin altında olması durumunda başvurulur.
  • 54. YÖNTEMLER YÖNTEMLER •Transaksiller Yaklaşım •Supraklavikular Yaklaşım •1.kostanın Çıkarılması •Arter ve Venin Dekompresyonu •Kostoklavikular Ligamanın Divizyonu •Skalen Kasların Boyuna Kadar Eksizyonu •C7-8 ve T1 Köklerine Nöroliz Torasik Outlet Kompresyon Sendromunda Cerrahi Tedavi/Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA, Kutay TAŞDEMİR, Mehmed BİLGİN, Atalay ŞAHİN/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
  • 55. Slide71 •SUPRAKLAVİKÜLER YAKLAŞIMDA üSkalenektomi (total veya parsiyel), üVarsa servikal kosta ve 7. servikal vertebranın (C7) uzamış transvers prosesinin eksizyonu yapılır. •TRANSAKSİLLER YAKLAŞIM ü1. kosta eksizyonu, skalenotomi, üVarsa servikal kosta eksizyonu, üVeya C7 uzamış transvers prosesi eksize edilir. Torasik Outlet Kompresyon Sendromunda Cerrahi Tedavi/Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA, Kutay TAŞDEMİR, Mehmed BİLGİN, Atalay ŞAHİN/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
  • 56. NÜKS TORASİK OUTLET SENDROMU NÜKS TORASİK OUTLET SENDROMU •Yalancı Nüks; Cerrahi tedaviden çok kısa bir süre sonra hiç gerileme göstermeyen semptomların şiddetlenmesi ya da kısa bir asemptomatik dönemden sonra yeniden semptomların belirgin hale gelmesidir. Yetersiz yapılmış cerrahi girişim olaydan sorumludur. •Gerçek Nüks; Cerrahi girişimden yıllar sonra nüks semptomlarının ortaya çıkmasıdır.
  • 57. KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI •Normal solunum paternini kazanmak, •Postürü ve vücut mekaniklerini geliştirmek, •Gergin kasları uzatmak, •Zayıf kasları kuvvetlendirmek, •Eklem mobilitesini, •Kas dengesini, •Spinal stabilizasyonu sağlamak olarak sıralanabilir. TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU’NDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI/PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION APPROACHES IN THORACIC OUTLET SYNDROME/Tüzün Fırat, Çiğdem Ayhan, Yasin Tunç, Kıvanç Delioğlu/Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
  • 58. Slide74 •Fizyoterapi ve rehabilitasyon 3 fazda planlanmaktadır: üÖnleyici Faz, üRestorasyon Fazı, üRehabilitasyon Fazı. •Fizyoterapi yaklaşımlarının semptom tedavisinden çok, nedene yönelik ve koruyucu yaklaşımları içermesi gerekmektedir. •Birçok araştımacı, postüral modifikasyonlar, hasta eğitimi, kuvvetlendirme ve germe egzersizlerini temel yaklaşımlar olarak görürken,
  • 59. Slide75 •TOS’a neden olabilecek faktörlerin düşünülmesi ve bu faktörlere yönelik yaklaşımlar üretilmesi çok daha önemlidir. •Hastanın, fizyoterapi programından fayda görebilmesi için bazı kriterlere sahip olması gerekmektedir: üElde intrinsik atrofisi, vasküler semptomları ve ısı intoleransı olan bir hastanın fizyoterapi programından fayda görmesi pek mümkün değildir.
  • 60. Slide127
  • 61. ÖNLEYİCİ FAZ ÖNLEYİCİ FAZ •Olası skalen kas değişikliğini önlemek* •Servikal stabilizasyonu sağlamaya, •Paravertebral kas spazmının giderilmesi, •Yüzeyel veya derin sıcaklık ajan uygulamaları, •Postür eğitimi, •Skapular stabilizasyon eğitimi, •Normal solunum paterninin sürdürülmesi, •Ağrının azaltılması ve servikal bölge mobilizasyon teknikleri, •Hastanın, üst ekstremitesini ağrı ve gerilim yapacak pozisyonlardan kaçınması öğretilir.
  • 62. RESTORASYON FAZI RESTORASYON FAZI •Restoratif fazda temel amaç yumuşak doku disfonksiyonunu iyileştirmek ya da geri döndürmektir. •Servikal, torakal, sternoklaviküler, acromioklaviküler, ve kostotransversal eklemlerin fiziksel ajanlar ve manuel tedavi teknikleriyle bu eklemlerin hareketliliğinin arttırılması postürün geliştirilmesinde ve ağrının azaltılmasında etkilidir. •Brakiyal pleksus alt turunkus, median ve ulnar sinir gliding, kompresyona uğrayan nöral yapıların esnekliklerini arttırmak için gliding kullanılabilir.
  • 63. Slide81 •Kas, yumuşak doku ve eklemler hareketliliği azaltıyorsa uygun germe (Levatör skapula, pektoraller, üst trapez, SKM) egzersizleri verilmelidir. •Hasta, baş üstü aktivitelerden kaçınılmalı, •Baş ve omuz için uygun postürün bilincinde olmalı, •Yüzükoyun uyuma pozisyonundan, etkilenmiş taraf üzerine yan yatmaktan ve ağır bir cisim taşımaktan kaçınmalıdır.
  • 64. REHABİLİTASYON FAZI REHABİLİTASYON FAZI •Bu dönem içerisinde verilecek kuvvetlendirme egzersizleri faydalı gibi görünse de, uygun yüklenme ve esneklik özellikleri kazanılmadan başlandığında semptomları tekrar arttırabilir. •Bunun için eklemlerin yeterince hareketli, kasların yeterince esnek ve nöral yapıların yeterli ekskürsiyona sahip olmaları gerekir.
  • 65. Slide86 •Solunum Egzersizleri •Germe (pektoral) M. Scalenus Anterior M. Pektoralin Minor M. Rektus Abdominus M. Trapezius
  • 66. Slide92 N. Medianus N. Radialis N.Ulnaris
  • 67. Slide87 •Boyun Egzersizleri •Postür Egzersizleri
  • 68. Scapular Egzersizleri •Scapular Egzersizleri
  • 69. Omuz Elevasyon – RotasyonOmuz Mobilizasyonu •Omuz Elevasyon – Rotasyon Omuz Mobilizasyonu
  • 70. Slide83 •Nötral Omurga •Core Stabilizasyon •Kedi-Deve
  • 71. Slide84
  • 72. Slide88 •Endrurans Egzersizleri, •Proprioseptif Egzersizleri, •Kas Kuvvetlendirme (Rhomboid-Trapez, elin intrinsik ve parmak fleksiyon-ekstasniyon, latissimus dorsi), •PNF, •Duyu Eğitimi (serçe parmak, yüzük parmaği ve ön kolun medial kısmı).
  • 73. Slide126
  • 74. ELEKTROTERAPİ ELEKTROTERAPİ •Yüzeyel Sıcaklıklar •Ultrason •TENS •NMES
  • 75. AĞRI TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI AĞRI TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI •Analjezik, antiinflamatuar ve kas gevşeticileri içeren farmakolojik yöntemler, •Kas spazmının azaltılmasına yönelik fizyoterapi yöntemleri (sıcaki relaksasyon, yoga), •Skalen kas bloğu ve stellat ganglion blokajı gibi girişimsel algolojik yöntemler, •Cerrahi dekompresyon teknikleri kullanılmaktadır.
  • 76. POSTOPERATİF TOS’TA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON POSTOPERATİF TOS’TA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON •Ağrı, postoperatif dönemdeki en şiddetli semptomdur. •Cerrahi bölgeye en erken zamanda TENS başlanabilir. •Başka bir önemli nokta en erken zamanda diyafragmatik solunum eğitimine başlanmasıdır. •Aynı anda kollar, yastıklarla biraz elevasyona alınır ve lenf akışı desteklenir. •Ağrının izin verdiği oranda servikal bölge, omuz eklemi, skapulotorasik eklem için mobilizasyonlar, postür ve aktif hareket eğitimine başlanır.
  • 77. Slide122 •Bu dönemde skapular depresyonu önlemek için skapulayı stabilize eden kasların da eğitimine başlanmalıdır. •Trapez alt ve orta parçası, rhomboid kas grubu, serratus anterior kaslarının aktivitesi arttırılırken, •Levatör skapula, trapez üst parça, pektoral kas grubu ve rektus abdominisin esnekliği arttırılmalıdır.
  • 78. Slide124
  • 79. Slide123 •Tüm hastalara operasyon sonrası; •1. gün omuz ve boyun eklem hareket açıklığı egzersizleri, •3. haftadan itibaren omuz kuşağı güçlendirme ve postür egzersizleri, •6. haftada germe egzersizlerine başlandı. •Hastalar egzersiz programına taburculuktan sonra 2 ay boyunca devam etmeleri, ağır cisimleri taşımamaları, kollar omuz hizası üzerinde iken çalışmamaları, uyurken kollarını baş hizası üzeri pozisyonda tutmamaları konusunda uyarıldı.
  • 80. Slide125 •SONUÇ: •TOS operasyonu öncesi ve sonrasında FTR kliniği ile konsülte edilerek izlenen hasta grubunda bir kesitteki hastaların subjektif yakınmalarında dikkat çekici klinik iyilik gözlendi.
  • 81. Slide89 •Hasta Eğitimi •Baş üstü aktiviteler, •Omuzda taşınan çantalar, •Ağır cisim taşıma, •Ayakta durma ve oturma postürü, •Hiperabdüksiyon.
  • 82. Slide90
  • 83. Slide97
  • 84. Slide98
  • 85. Slide95
  • 86. Ultrasonografi İle Takip Edilen Torasic Outlet Sendromlu Hastalarda Osteopatik Manüplatif Tedavi (Eylül 2011) Ultrasonografi İle Takip Edilen Torasic Outlet Sendromlu Hastalarda Osteopatik Manüplatif Tedavi (Eylül 2011) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21955534
  • 87. Slide101 •TOS’da M.Pektoralis Minör kısıtlılıkları ve brakial pleksus kompresyonları OMT ile tedavi edilebilir. •M.Pectoralis Minör deformitesi ve brakial pleksus komresyonu olan 32 yaşındaki kadın hastaya miyofasyal gevşetme tekniği uygulanmıştır. •Nöromusküler ultrason sonuçları göstermiştir ki M.Pektoralin Minor deformitesin de ve pektoral hareketlerindeki ağrılarda azalma olmuştur. •OMT’nin uygulanabilir bir yöntem olduğu nöromusküler us ile kanıtlanmıştır.
  • 88. TOS’da Konservatif Tedavi (Literatür Taraması) TOS’da Konservatif Tedavi (Literatür Taraması) http://skulder.madsb.com/siteillustrationer/Conservative_treatmt_of_TOS.pdf
  • 89. Slide103 •AMAÇ: •Konservatif tedavi yöntemlerinde fizyoterapi ve TOS ile ilgili genel tedavi yöntemlerinin etkisini açıklamak için Medline, Embase, CINAHL,Pedro, Cohrane Library’de İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca dilindeki çalışmalar taranmıştır. •1983-2001 arasında 10 tane konservatif tedavi ile ilgili ve 3 tane konservatif ve cerrahi tedavinin karşılaştırıldığı çalışma üzerinde durulmuştur. •Randomize kontrol çalışması, sistemik gözden geçirme veya materyal analizi bulunamamıştır.
  • 90. Slide104 •Konservatif tedavi cerrahi tedaviye göre semptomların azalmasında, fonksiyonların iyileşmesinde ve aktivitelerin geri dönüşünü fasilite etmede etkili bulunmuştur. •Fakat konservatif tedavinin; hiç tedavi olmamış, placebo veya hangi konservatif tedavinin daha etkin olduğu açıklanamamıştır.
  • 91. http://www.toraks.org.tr/book.aspx?list=1773 http://www.toraks.org.tr/book.aspx?list=1773
  • 92. KAYNAKÇA KAYNAKÇA •Fatma MUTLUAY 2012-2013 Nörolojik Rehabilitasyon Ders Notları •Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Prof. Dr. Z. Candan ALGUN •TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU’NDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI/Tüzün Fırat, Çiğdem Ayhan, Yasin Tunç, Kıvanç Delioğlu/Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, •ELECTROPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT IN NEUROGENIC THORACIC OUTLET SYNDROME/Alev Leventoğlu/Ufuk Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye •TORASİK ÇIKIŞ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE BAŞLANAN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ/Dilek Keskin1, Serdar Han1, Hatice Bodur2, Ünal Sakýncý2 •TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNDA GÖRÜNTÜLEME/Çağlar Uzun/Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye •MİKST TİP TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU/Bülent Koçer/Ankara Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye •NÖROJENİK TORASİK OUTLET SENDROMU/Hatice BODUR*, Halil UÇAN*, Osman Hakan GÜNDÜZ*, Gülseren KAYALAR AK*,* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği •Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu/Levent ÖZGÖNENEL,1 Hüsniye ASLAN2/İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(1):41-44 •Torasik Outlet Kompresyon Sendromunda Cerrahi Tedavi/ Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA, Kutay TAŞDEMİR, Mehmed BİLGİN, Atalay ŞAHİN/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri •Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri/Mustafa CALIfi, Mehmet ALTUNCUO⁄LU, Ayflin DEMİREL/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye •Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri/ Dr. Gökhan BOZKURT/Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü,Tıp Fakültesi Nörosirürji Anabilim Dalı