UPLOAD

  13.6K

  Gagne- Öğretim Durumları Modeli

  Published: September 18, 2018

  Gagne- Öğretim Durumları Modeli

  Comments

  Gagne- Öğretim Durumları Modeli

  • 1. Gagne Emel Yolcu Gagne ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ Principles of Instructional Design
  • 2. Bu sunumda… Bu sunumda… Gagne Kimdir? Öğrenme Türleri Gagne’nin Öğretim Modeli
  • 3. Gagne Kimdir? Gagne Kimdir? Gagné Psikolog Profesör Öğrenme Kuramcısı Yazar
  • 4. Gagne Kimdir? Gagne Kimdir? Gagné yeni davranışçı akım bilgiyi işleme kuramı davranışçı yaklaşım ve bilgi işlem süreci yaklaşımı Öğrenme hem ürün hem de süreç
  • 5. Öğrenme Öğrenme Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir.
  • 6. Varsayımlar Varsayımlar Birbirinden farklı öğrenme türleri vardır. Öğrenme, birbirine dayalı aşamalı ve birikimli bir süreçtir.
  • 7. Öğrenme Ürünleri Öğrenme Ürünleri 1.Sözel bilgiler 2.Zihinsel beceriler 3.Tutumlar 4.Psiko-motor beceriler 5.Bilişsel stratejiler
  • 8. Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi 1.Problem Çözme 2.İlke – Kural Öğrenme(Formül) 3.Kavram Öğrenme(Dil – Sembol Öğrenme) 4.Ayırt Etmeyi Öğrenme 5.Sözel Bağ Kurma (Sözel İlişkilendirme) 6.Zincir Öğrenme(Basit Zincirleme) 7.Uyarıcı – Tepki İlişkisini Öğrenme 8.İşaret Öğrenme (Korkma, kaçınma)
  • 9. 1- İşaret Öğrenme  1- İşaret Öğrenme Öğrenmenin en alt basamağıdır. Çocuğun sesin, ışığın, rengin farkına varmasında olduğu gibi.
  • 10. 2- Uyarıcı – Tepki İlişkisini Öğrenme 2- Uyarıcı – Tepki İlişkisini Öğrenme Kişi bu basamakta uyarıcıyla davranım arasındaki bağı öğrenir. Kırmızı ışık yanınca durmada olduğu gibi
  • 11. 3- Zincir Öğrenme 3- Zincir Öğrenme Uyarıcı davranım bağlarını kurarak uyarıcı- davranım zincirlerini oluşturma: Bu basamakta kişi zincirleme davranımlar oluşturur. Teybi çalıp kaset doldurma, bir arabayı çalıştırmada olduğu gibi
  • 12. 4- Sözel Bağ Kurma  4- Sözel Bağ Kurma Sözlü karşılıklarıyla uyarıcı-davranım zincirlerini öğrenme: Sözcüklerin anlamlarını öğrenme ve iki sözcük arasında ilişki kurmada olduğu gibi
  • 13. 5- Ayırt Etmeyi Öğrenme 5- Ayırt Etmeyi Öğrenme Kişi bu basamakta nesneleri, ilişkileri, hayvanları, olguları birbirinden ayırt eder. Kediyi köpekten, anneyi babadan, masayı sandalyeden ayırt etmede olduğu gibi
  • 14. 6- Kavram Öğrenme 6- Kavram Öğrenme Kişi bu basamakta kavramların ne anlama geldiğini öğrenir. Devlet, okul, eğitim, öğretim, pekiştireç gibi kavramların anlamlarını bilme gibi.
  • 15. 7- İlke- Kural Öğrenme 7- İlke- Kural Öğrenme Kavramlar arasındaki ilişkileri, neden-sonuç, öncelik-sonralık bağlarını kişi bu basamakta öğrenir. Kanun, kuram, ilke, sayıltı, genellemelerin nerede ve nasıl kullanılacağını bilmede olduğu gibi
  • 16. 8- Problem Çözme 8- Problem Çözme Kişi bu basamakta ilgili kanun, ilke, kural, genellemeleri kullanarak bir problemi çözmeyi öğrenir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, sosyoloji vb. alanlarda verilen problemleri çözmede olduğu gibi.
  • 17. Gagne’nin Öğretim Modeli Gagne’nin Öğretim Modeli 1.Dikkati sağlama ve güdüyü harekete geçirme, 2.Öğrenciye dersin ya da ünitenin sonunda ulaşılması istenen amaçları (hedefleri) bildirme, 3.Yeni öğrenmeler (yeni öğrenilecekler) ile ilgili daha önce öğrenilmiş bilgi ve becerilerin hatırlatma, 4.Uyarıcı materyelleri sunma, 5.Öğrenciye yol gösterme, rehberlik etme 6.Davranışı ortaya çıkarma, 7.Dönüt sağlama, 8.Öğrenilenleri değerlendirme, 9.Öğrenilenlerin kalıcılığını ve transferini sağlama.
  • 18. Kaynaklar Kaynaklar Principles of Instructional Design, Gagne, Briggs & Wager https://www.hcs64.com/files/Principles%20of%20instructional%20desig n.pdf
  • 19. TEŞEKKÜRLER Emel Yolcu TEŞEKKÜRLER