UPLOAD

  9K

  McNabb ve Arkadaşlarının (1999) Sekiz-Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli

  Published: September 07, 2018

  McNabb ve Arkadaşları

  Comments

  McNabb ve Arkadaşlarının (1999) Sekiz-Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli

  • 1. McNabb ve Arkadaşlarının (1999) Sekiz-Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli McNabb ve Arkadaşlarının (1999) Sekiz- Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli McNabb, Mary L.; Valdez, Gilbert; Nowakowski, Jeri; Hawkes, Mark. Teknoloji Entegrasyonu
  • 2. Modelin Görünümü Modelin Görünümü Bu model, döngüsel ve aynı zamanda birbiriyle ilişkili sekiz teknoloji planlama ve uygulama boyutundan oluşmaktadır.
  • 3. Slide3
  • 4. 1. Vizyon ve politika geliştirmek 1. Vizyon ve politika geliştirmek İyi bir teknoloji vizyonu, teknolojinin öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayacak yeni fırsatlar sunmalı ve öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluk almalarını özendirmelidir. Teknolojiye ilişkin geliştirilen vizyon ve amaçlar gerekli yönetimsel destek politikalarıyla desteklenmelidir.
  • 5. 1. Vizyon ve politika geliştirmek 1. Vizyon ve politika geliştirmek Yön veren parametreler 1.Teknoloji neden kullanılmaktadır? 2.Ne tür teknolojiler ve dağıtım sistemleri özellikle önemlidir? 3.Uygulama için öncelikler nelerdir? 4.Başarılı uygulamaların tespit edilmesinde ne tür değerlendirme standartları kullanılacaktır? 5.Teknoloji entegrasyon çabalarının organizasyonundan kim sorumlu olacaktır? 6.Teknoloji entegrasyon çabalarını uygulamak için ne tür bütçe kullanılacaktır? 7.Uygulama için zaman çizelgesi nedir ve bu zaman çizelgesini değiştirme yetkisi kimdedir?
  • 6. 2. Teknolojik ihtiyaç analizi yapmak 2. Teknolojik ihtiyaç analizi yapmak Teknolojik ihtiyaç analizinin temel amacı, okulun şu anki durumu ile teknoloji vizyonu ve amaçları arasındaki boşluğu saptamaktır.
  • 7. 2. Teknolojik ihtiyaç analizi yapmak 2. Teknolojik ihtiyaç analizi yapmak Rehberlik edecek sorular 1.Farklı gelişim düzeylerindeki öğrenciler için temel öğrenme amaçları nelerdir? 2.Bu temel öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli teknolojik altyapı ihtiyaçları nelerdir? 3.Öğrencilerin bu temel öğrenme amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak okul personelinin ihtiyaçları nelerdir? vb.
  • 8. 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak Amaç, teknoloji okur-yazarlığını ve standartlara dayalı öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için teknoloji kullanımına ilişkin öncelikleri oluşturmaktır.
  • 9. 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak Öğrenci popülasyonunun tespiti ●Standart test sonuçları ●Ev ödevleri ●Derslere ilişkin not durumları ●Öğrenci dosyaları ●Öğrencilerin çeşitli projelerdeki başarıları ●Çeşitli kişisel, soysal ve sağlıkla ilgili faktörlerin öğrencilerin akademik başarı durumu ve performanslarına etkileri
  • 10. 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak 3. Öğrenci-merkezli öğrenmeye odaklanmak Göz önünde bulundurulması gereken sorular 1.Acaba okul teknoloji planı, teknoloji okur-yazarlığı becerilerini kapsamakta mıdır ve programda öğrencilerin bu becerileri kazanmaları için uygulama yolları tanımlanmış mıdır? 2.Acaba okul personeli ve öğrenciler, teknoloji okur-yazarlığı becerilerini ve farklı disiplinlerdeki içerik standartlarını karşılamak için teknolojiyi kullanmaya hazırlanmış mıdır? 3.Acaba okulda farklı teknolojik araçlarının kullanımına ilişkin farklı öğrenme düzeylerine sahip öğrenciler bulunmakta mıdır?
  • 11. 4. Velilerin ve paydaşların katılımını sağlamak 4. Velilerin ve paydaşların katılımını sağlamak Okul teknoloji planlama komitesinin temel görevlerinden birisi de, okulun veli popülasyonu hakkında bilinenleri, bilinmeyenleri ve bilinmesi gerekenleri göz önünde bulundurarak velilerin ve diğer paydaşların teknolojiye ilişkin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmektir. ●Haftalık gazete ●Okula davet ●Hizmet-içi eğitim programları
  • 12. 4. Velilerin ve paydaşların katılımını sağlamak 4. Velilerin ve paydaşların katılımını sağlamak Destek önerileri 1.Veli katılımını destekleyecek ve onların teknolojiye ilişkin teşebbüslerde iş birliğini sağlayacak bir okul iklimi ve kültürü oluşturmak 2.Teknoloji planlaması konusunda velilerle sürekli diyalog ve açık iletişim içinde bulunmak 3.Teknoloji planının uygulanmasında, özellikle teknoloji kullanımı konusunda bilgili ve tecrübeli velilerin danışman veya kaynak kişi olarak görev almalarını sağlamak 4.Velilerle ve diğer paydaşlarla birlikte bir işbirlikçi çalışma felsefesi ve uygulama planı geliştirmek 5.Okuldaki kütüphanede, bilgisayar laboratuvarında ve sınıflarda gönüllü veli katılımını özendirmek
  • 13. 5. Profesyonel gelişimi desteklemek 5. Profesyonel gelişimi desteklemek Öğretmenler ve okuldaki diğer personel için teknolojik açıdan zengin profesyonel gelişim fırsatlarını sunmak, okul teknoloji planlamasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknoloji yeterlilikleri ●Temel teknoloji kullanımı (teknoloji okuryazarlığı) ●Teknolojinin seçimi ve öğretim sürecine entegrasyonu ●Teknolojinin sınıf yönetimi amacıyla kullanılması ●Teknolojinin kendi kişisel öğrenme ve gelişim amacı için kullanılması
  • 14. 5. Profesyonel gelişimi desteklemek 5. Profesyonel gelişimi desteklemek Yoğunlaşma noktaları 1.Acaba öğretmenler öğrencilerin hızlarına ve düzeylerine yetişebilmek için gerekli teknoloji okuryazarlık becerilerini geliştirmekte midir? 2.Acaba var olan profesyonel gelişim imkanları öğretmenlerin teknolojiye ilişkin yeterlik düzeylerini artırmakta mıdır? 3.Acaba okul personeline e-posta hesapları, kolay İnternet erişim imkanları ve çeşitli profesyonel gelişim servislerine Online üyelik fırsatları sunulmakta mıdır? vb.
  • 15. 6. Okulun teknolojik altyapısını inşa etmek 6. Okulun teknolojik altyapısını inşa etmek Amaç, bütün öğrenciler için gerekli teknoloji kaynaklarını okulda yeterli bir düzeyde sağlamaktır. ●Teknik gereklilikler (güncel yazılım ve donanım, vb), ●Güvenlik gereklilikleri (virüs programları, vb) ●Çok yönlü fonksiyonellik özelliği (teknolojinin yönetim, öğretim ve rehberlik işlerinde kullanılabilmesi, vb)
  • 16. 6. Okulun teknolojik altyapısını inşa etmek 6. Okulun teknolojik altyapısını inşa etmek Ön-tespit aşamasında sorulabilecek sorular 1.Acaba sınıflar daha geniş bir ağ topluluğu (yerel, bölgesel, ulusal, vb.) ile bağlantılı mıdır? 2.Acaba okuldaki teknoloji kaynakları güncel midir ve adil olarak dağıtılmış mıdır? 3.Acaba öğretmenlerin ve okuldaki diğer personelin yeterli düzeyde teknik desteğe erişim imkanı var mıdır? 4.Acaba okulun güvenli teknoloji kullanımını yöneten politikalar geliştirilmiş midir?
  • 17. 7. Uzun vadeli bütçe stratejileri geliştirmek 7. Uzun vadeli bütçe stratejileri geliştirmek Amaç, okul teknoloji planının uygulanmasını ve bunun için gerekli olan okul genelindeki gelişim çabalarının sonuç vermesini saylayacak uzun vadeli (çok-yıllı) bütçe stratejilerini kararlaştırmaktır.
  • 18. 7. Uzun vadeli bütçe stratejileri geliştirmek 7. Uzun vadeli bütçe stratejileri geliştirmek Göz önünde bulundurulması gereken harcama kalemleri ●Donanım ●Altyapı ●Bakım ve onarım ●Yazılım ●Telekomünikasyon erişimi ●Personel eğitimi
  • 19. 8. Süreci ve sonuçları değerlendirmek 8. Süreci ve sonuçları değerlendirmek Amaç, okulun teknolojik altyapısını geliştirmek için uygulanan süreçleri incelemek ve bu altyapının öğrenci başarısına olan etkisini tespit etmektir. Nihai hedef, hazırlanan teknoloji planının niteliği hakkında geri bildirim almak ve buna bağlı olarak da gerekli değişiklikleri veya düzenlemeleri gerçekleştirmektir.
  • 20. 8. Süreci ve sonuçları değerlendirmek 8. Süreci ve sonuçları değerlendirmek Yoğunlaşma noktaları 1.Acaba okul, teknoloji planlama ve uygulama sürecini ve sonuçlarını sistematik olarak değerlendirmekte midir? 2.Acaba değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlar, teknolojinin öğrenci öğrenmesi ve personel performansı üzerindeki etkisini yansıtmakta mıdır? 3.Acaba değerlendirme planı, teknolojinin okuldaki uygulanmasına ilişkin bütün katılımcılardan bilgi toplamaya yönelik olarak hazırlanmış mıdır? 4.Acaba teknoloji değerlendirme planı, yeni soruları, yeni bilgi kaynaklarını ve yeni analiz süreçlerini gerektiğinde uyarlayacak derecede esnek olarak hazırlanmış mıdır?