UPLOAD

  3.1K

  Teknolojik Gelişimeler Küresel Bağlamda Gazateciği /Haberciliği Nasıl Etkiledi?

  Published: January 28, 2019

  TEKNOLOJİK GELİŞİMELER KÜRESEL BAĞLAMDA GAZATECİLİĞİ -HABERCİLİĞİ NASIL ETKİLEDİ?

  Comments

  Teknolojik Gelişimeler Küresel Bağlamda Gazateciği /Haberciliği Nasıl Etkiledi?

  • 1. TEKNOLOJİK GELİŞİMELER  KÜRESEL BAĞLAMDA GAZATECİĞİ /HABERCİLİĞİ NASIL ETKİLEDİ? TEKNOLOJİK GELİŞİMELER KÜRESEL BAĞLAMDA GAZATECİĞİ /HABERCİLİĞİ NASIL ETKİLEDİ?
  • 2. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Dünyada ve ülkemizde de olduğu gibi haber ve haber yapımı ve yayımı ana akım olarak adlandıracağımız yayın organlarının elinde bulunmakta ve haberin yontulması, traşlanması bu yayın organlarının isiyatifine bırakılmış durumda. Haberin yada haber değeri taşıyan verinin işlenmesi bize sunulması medya patronlarının istemleri doğrultusunda şekilenmekte ve önümüze sunulmaktadır.
  • 3. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Haber niteliğindeki veri bu işlemlerden sonra alıcı tarafından yorumlanamayacak ölçülmeyecek ve yontulamayacak bir kalıba dökülmüştür diyebiliriz. Burada da ise başka bir sorunsal kendisini ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte medyanın bağımsız bir sektör olarak kendisini ortaya koyamamsı buradaki en belirgin etkendir.
  • 4. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Bu gün medya “sektörünü” ellinde bulunduran kişiler ya da kurumlar bir çok farklı sektörde de yer almatadır. İktidar ile doğrudan bağlantalı olan bu sistem içerisinde medyanın bağımsız ve tarafsız olma olasılğı ise neredeyse sıfır noktasındadır. İktidarın ellinde bullundurğu güç ve ekonomik olarak büyüme istenci ise iktidar ve sektörler arsındaki bu pareler ilişkiyi perçimlemktedir diyebiliriz.
  • 5. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız bu devirde algılar top yekkün olarak kırılmış olmasada haber ve haberciliği dair bir kırılma yada bir çatlak oluşturduğunu dile getirmek yanlış olmasa gerek. Ana akım medya olrak yada geleneksel medya olarak tanımladığımız gazete, tv haberciği teknolojideki gelişmeler ile birlikte” popilerliğini” yitirdi demek çok yanlış bir tanımlama olmasa gerek. Bunun yanı sıra bu kırılma ile birlikte haberin kaynağında ve haberin sunuluş şeklinde de bir değişimin ortaya çıktığı gerceği ile de karşılaştığımızı göz ardı etmememiz gereken önemli bir husus olarak karşımız çıkmaktadır.
  • 6. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Bu bağlamda en azından haberin “bağımsız” bir nitelik kazanması ve bununla beraber bir değişim hareket noktasını Wikileaks üzerinden tanımlaya biliriz.. Wikileaks’in yanı sıra hayatımızın her alanına aktif olarak adapte ettiğimiz sosyal medya olarak niteledirdiğimiz internet platformlarını da gösterebiliriz.
  • 7. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Haberin bağımsızlığı ve farklı platformlarda hızla yayılmasının dışında başka bir kırılma noktasını ise haber niteliği taşıyor olarak adlandırdığımız bilginin haber olması için işlenmiş bir şekilde bize sunulması sonucunda “haber” olma niteliğini kazanması durumudur. Bu durumunda Wikileaks ve artan sosyal medya kullanımı ile iki farklı şekilde kendisini ortaya koydu. Bunlaradan ilki Wikileaks ve sonrası süreçte haberin ortaya konuş şekli üzerindendir. İşlenmiş yontulmuş bilgiler ile haber yapma anlayışı yerine veri sunan bir anlayışın geldiğinide dile getirebiliriz. (Burada profesyonel bir habercilik anlayışı hakkimdir.)
  • 8. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Bu süreç ile birlikte haberin alcısının da pasif bir okuyucadan aktif bir yorumluyucuya geçtiğinide dilendirmek gerekir. Keza anaakımın sunduğu haber ile alcı saddece pasif bır okuyucu konumunda kalmakta ve dar bir çercevede yorum yapabilmekte idi. İkincincil olarak ise vatandaş haberceliği olarak aktarabileğimiz bir durumun sosyal medyanın yagın olarak kullanılmaya başlanması ve # kavramı ile küresel bağlamda yayılmasının sağlanması olarak adlandırabilriz. Yani artık haber ellenmiş seçilmiş olan olma özeliğini kaybetmekte ve genel “olağan” bir hal almaktadır.
  • 9. GAZATECİLİK /HABERCİLİK Wikileaks effect olarak andalandırdığımız bu değişim, ana akım medyaya da bir veri akışı sağladığı gerçeğini göz ardı edemeyiz ki ana akım medyanın iktidar üzerinde bir baskı mekanizması oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ana akım medyanın yaptığı haberler ve saldırılar sonucu özelikle savaş ve çatışma dönemleriden iktidarların baskıya maruz kalarak harekete geçtiklerini görülmüştür.
  • 10. GAZATECİLİK /HABERCİLİK CNN effect olarak adlandırılan bu durum Wikileaks ve sosyal öedyanın kullanılmasının yaygınlaşması ile bu durum ana akkım medyanın ekseninden çıkarak daha geniş bir alanda vuku bulmuştur demek yanlış olmasa gerek. Bu süreç ile birlikte iktidarı harekete geçirme eylemseliği ana akım medyanın ekseninden kayarak daha geniş bir alana yayılmıştır. Bu durumu örnekleyecek olursak Kobanye insani yardım koridorunun açılıması sürecinde yaşaanılanları gösterebiliriz.