UPLOAD

  1.7K

  Makale

  Published: April 05, 2019

  makale bilimsel araştırma

  Comments

  Makale

  • 1. -Proje adı : Öğrencilerin Siber Zorbalığa Uğrama Durumları Hakkında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi-Proje konusu: Öğrencilerin Siber Zorbalığa Uğrama Durumları Hakkında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi Hakkında Makale-Proje amacı: Siber zorbalıkla alakalı incelenen makaleler hakkında makale yazarak çocukları ve velileri bilinçlendirmek-Projenin hangi hedef kitleye yönelik yapıldığı: Hedef kitle orta okul çağındaki çocuklar-Okul adı, proje grubundaki kişilerin bilgileri : Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE bölümüSüheyla ŞEREMET-171320161040 -Proje adı : Öğrencilerin Siber Zorbalığa Uğrama Durumları Hakkında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi -Proje konusu: Öğrencilerin Siber Zorbalığa Uğrama Durumları Hakkında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi Hakkında Makale -Proje amacı: Siber zorbalıkla alakalı incelenen makaleler hakkında makale yazarak çocukları ve velileri bilinçlendirmek -Projenin hangi hedef kitleye yönelik yapıldığı: Hedef kitle orta okul çağındaki çocuklar -Okul adı, proje grubundaki kişilerin bilgileri : Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE bölümü Süheyla ŞEREMET-171320161040
  • 2. Slide2 KAYNAKLAR •Akbaba, S., & Eroğlu, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve mağduriyetin yordayıcıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1). •Ulaşım adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uefad/article/viewFile/5000152546/5000138358 • •Aksaray, P. D. S. (2011). Siber zorbalık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2). • Ulaşım adresi: . http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001531/5000002222 • •Aktepe, E. (2013, February). Ergenlerde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet. In Yeni Symposium (Vol. 51, No. 1). Ulaşım adresi: http://yenisymposium.com/Pdf/EN- YeniSempozyum-bb558d77.PDF •
  • 3. Slide3 •Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., & Ergül, S. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği. Global Media Journal: Turkish Edition, 5(10). •Ulaşım adresi: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex- 1433142231.pdf •Bayar, Y., & Uçanok, Z. (2012). Ergenlerin dâhil oldukları zorbalık statülerine göre okul sosyal iklimi ve genellenmiş akran algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2337-2358. •Ulaşım adresi: http://www.kuyeb.com/pdf/tr/61c050bb831fb98fa80d018a82a48809bayar.pdf • •Bayar, Y., & Uçanok, Z. (2012). Okul Sosyal Iklimi ile Geleneksel ve Sanal Zorbalik Arasindaki Iliskiler: Genellenmis Akran Algisinin Araci Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 101. •Ulaşım adresi: •https://search.proquest.com/openview/39ba509b5b5d48bcdac226af14659b96/1?pq- origsite=gscholar&cbl=28562 •Bayram, N., & Saylı, M. (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1), 107-116.
  • 4. Slide5 •Ulaşım adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuhfm/article/view/1023021429 • •Campbell, M., & Akbulut, Y. (2017). Yeni nesil akran zorbalığı: siber zorbalık. Pegem Atıf İndeksi, 89-116. •Ulaşım adresi: http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/1240 • •Ciminli, A., & Kağan, M. (2016). Ergenlerde Sanal Zorbalık ve Mağduriyetin Cinsiyet, Sınıf, Okul Değişkenleri ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi. •Ulaşım adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/290304 • •Çivilidağ, A., & Cooper, H. T. (2013). Ergenlerde siber zorba ve öfkenin incelenmesi üzerine bir araştırma: Niğde ili örneği. International Journal of Social Science, 6(1), 497-511. •Ulaşım adresi: http://www.jasstudies.com/Makaleler/1083711809_%C3%A7ivililda%C4%9Fayd%C4%B1n- helena_S-497-511.pdfj • •Fırat, M., & Ayran, G. (2016). Üniversite öğrencileri arasında sanal zorbalık. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(4).
  • 5. Slide6 •Ulaşım adresi: http://www.ejmanager.com/mnstemps/1/1-1450776947.pdf • •Horzum, M. B., & Ayas, T. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sanal Zorba Ve Mağdur Olaaa Düzeylerinin Okul Türü Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Journal Of Educational Sciences & Practices, 10(20). •Ulaşım adresi:. http://www.ebuline.com/pdfs/20Sayi/EBU20_2.pdf • •Kavuk, M., & Keser, H. İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık Cyberbullying at Primary Schools. •Ulaşım adresi: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/3101kavuksiber- zorbalik.pdf • •Korkmaz, A. (2013). SİBER ZORBALIK: FİZİKSELDEN SANALA YENİ ŞİDDET: •Ulaşım adresi: http://ekurgu.anadolu.edu.tr/assets/upload/pdf/20170112083840_ekurgu.pdf •KORKMAZ, A. (2016). Siber Zorbalık Davranışları Sergileme ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının Karşılaştırılması •Ulaşım adresi: http://www.trtakademi.net/wp-content/uploads/2016/08/Ali-Korkmaz-Siber- Zorbal%C4%B1k-Davranislari-Sergileme-ve-Siber-Zorbaliga-Maruz-Kalma- Durumlar%C4%B1n%C4%B1n-Karsilastirilmasi.pdf •
  • 6. Slide7 •PAMUK, M., & BAVLI, B. (2013). ERGENLERİN SANAL ZORBALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1). •Ulaşım adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/article/view/5000035653 • • •Peker, A., Eroğlu, Y., & Ada, Ş. (2012). Ergenlerde siber zorbalığın ve mağduriyetin yordayıcılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. •Ulaşım adresi: file:///C:/users/913-1814-1-PB%20(1).pdf • •PEKER, A. (2015). Ergenlerin Saldirganlik Ve Siber Zorbalik Davranişlari Arasindaki İlişkilerin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 61(61), 323-336. •Ulaşım adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ekev/article/view/5000144081 • •Peker, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık statülerini yordayan risk faktörlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(181). •Ulaşım adresi: http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4412 •
  • 7. Slide8 •Polat, Z. D., & Bayraktar, S. Ergenlerde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, VI (I), 115-132. •Ulaşım adresi: http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/6-1/MJH-11-8-Zahide_DALMAC_POLAT-Seda_BAYRAKTAR.pdf •Salı, J., Başak, B., & Akca, E. (2015). Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık. •Ulaşım adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/17603 •Semerci, A. (2017). Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4). •Ulaşım adresi: http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1147 • •ŞAHİN, M., SARI, S. V., Ömer, Ö. Z. E. R., & ER, S. H. (2010). Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010(21). •Ulaşım adresi https://www.researchgate.net/profile/Oemer_Oezer2/publication/285138020_Lise_orencilerinin_siber_zorba_davranIslarda_bulunma_ve _maruz_kalma_durumlarIna_iliskin_gorusleri/links/571e13c108aeaced7889d7d3.pdf • •Yaman, E., Karakülah, D., & Dilmaç, B. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin değerlerini yordayan iki önemli değişken: siber zorbalık eğilimleri ve okul kültürü arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 323-337. •Ulaşım adresi: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38943564/ded-26-makale- 11.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502555729&Signature=BVK52OM2VhA1lpKTynZ0qg2Aaeg%3D&response- content-disposition=inline%3B%20filename%3DSayi_26_Cilt_11_Makale_11_Ilkogretim_Iki.pdf •YAMAN, E., & SÖNMEZ, Z. (2015). Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri •Ulaşım adresi: http://dergipark.gov.tr/ojtac/issue/28471/303444